29. Ползване на отпуските.

Платеният годишен отпуск се разрешава на Р/С наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърдения от РД график през календарната година, за която се полага. В началото на всяка календарна година РД ут­върждава график за ползването на платения годишен отпуск от Р/С-те. Графикът трябва да се изготви по такъв начин, че да се даде възможност на всички Р/С да ползват платения си годи­шен отпуск до края на календарната година, за която се по­лага. Р/С-те, които работят на непълно ра­ботно време, имат право на платен годишен отпуск пропор­ционално на времето, което им се признава за трудов стаж.

Ползването на платения годишен отпуск се осъществява при условията на разрешителен и уведомителен режим. Разрешителният режим се характеризира с това, че за да се ползва платеният годишен отпуск, е необходимо писмено искане на Р/С във вид на заявление и издадена писмена заповед от РД, с която се разрешава ползването на отпуска. РД е длъжен да разреши ползването на отпуска на Р/С, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползване­то му е отложено за следващата календарна година поради важни производствени причини. Но в тези случаи за следва­щата календарна година се отлага ползването на част от пла­тения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. Р/С може да започне ползването на платения годишен отпуск само след наличието на издаде­на писмена заповед от РД.

Уведомителният режим за ползване на платения годишен от­пуск се изразява в това, че РД има право да предос­тави отпуска на Р/С без негово писмено искане или съгласие. Той се прилага в случаите:
1) по време на престой повече от 5 работни дни.
2) при ползване на отпуска едновременно от всички Р/С, предвидено в нормативен акт, в КТД или в правилника за вътрешния тру­дов ред.
3) в случай че Р/С не е поис­кал отпуски до 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползването му.
В случаите, когато РД не е разрешил ползва­нето на отпуска за периода, посочен в графика за ползването на платения годишен отпуск, Р/С има право сам да определи времето за ползването му, като уве­доми за това РД писмено поне две седмици пред­варително. По принцип започналото ползване на платения годишен отпуск не може да се прекъсва. Изключенията има в случаите, когато по време на ползването му на Р/С бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск или при наличието на взаимно съгласие между страните по ТПО. Причините за прекъсването на отпуска могат да бъдат най-различни.
Правото на Р/С на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на 2 години от края на годината, за която се полага този отпуск. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раж­дане и осиновяване или отглеждане на малко дете, правото на Р/С на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на 2 години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. При прекратяване на ТПО Р/С има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календар­на година, който се признава за трудов стаж, и за неизползва­ния отпуск, който е бил отложен. За времето на ползване на платения годишен отпуск РД заплаща на Р/С възнаграж­дение.