29. Влиянието на финансовото разстройство върху влиянието на дълга

Финансовото разстройство възниква, когато фирмата нарушава задълженията си към кредиторите, просрочвайки плащанията по лихвите и главниците. То може да се изрази както във фалит, така и във временни затруднения при управлението и функционирането на фирмата.
Разходите, свързани с финансовото разстройство, зависят от:
• Вероятността то да възникне;
• Разходите, които фирмата ще направи, ако то възникне;
• Нехгативните ефекти, които възможността за банкрут има върху текущите операции на фирмата.
Свързаните с финансовото разстройство разходи се определят на 2 големи групи: преки и непреки разходи.