28. Моделът ММ с данъци

Едни от най- важните условия, които ММ игнорират в първоначалният си модел, е влиянието на данъците върху доходите на кооперациите.
Дълговото финансиране има едно важно предимство- лихвите, които компанията плаща се включват в състава на разходите и участват при определянето на облагаемата печалба, като намаляват нейния размер.
Данъчната защита за лихвите по същество е икономия на данъци в резултат ма данъчмо признатите разходи за лихви. Тя се ползва само когато фирмата е финансиране с дългов капитал и генерира брутна печалба преди лихви и данъци, достатъчна по размер да покрие лихвените плащания.
Данъчната защита за лихвите е ценен актив, чиято стойност оказва непосредствено влияние върху стойността на цялата компания.
Стойността на фирмата с дълг е равна на стойността на фирмата при финансиране само с акции плюс настоящата стойност на данъчната защита за лихвите.