26. Разпределение и изчисляване на работното време.

Изчисляването на РВ означава да се опреде­ли броят на работните часове. Те трябва да бъдат равни на установената за тях продължителност според вида на РВ. Изчисляването на РВ се извършва на подневно и сумирано.
При подневното изчисляване на РВ се отчи­та времето, което Р/С отработва в течение на всеки работен ден. Продължителността на РВ трябва да съответства на законоустановената или договорно установената норма часове на работния ден. Подневното изчисляване и отчитане на РВ като правило се прилага в предприятията, където Р/С-те осъществяват своята трудова функция на ед­носменен, двусменен и трисменен режим на работа.
При сумираното изчисляване и отчитане на РВ установената продължителност на работния ден се спазва средно за един по-продължителен период от време. В тези слу­чаи през определени дни е допустимо продължителността на РВ да бъде по-голяма, а през други - по-малка. В крайна сметка средноаритметичното число работни часо­ве за съответния период трябва да бъде равно на продължи­телността на РВ за един работен ден, устано­вена като нормално РВ за съответния Р/С. Сумирано изчисляване на РВ се прилага по преценка на РД в производства и дейности, в кои­то условията на труд не позволяват подневно изчисляване, например в транспорта и строителството. Нормата РВ се установява с графика на работа. Времето, което средно за отчетния период надвишава установената продължи­телност на работния ден при сумираното изчисляване, е из­вънреден труд. Сумираното изчисляване на РВ може да бъде седмично, месечно или за друг календарен период, но не по-дълъг от шест месеца. Сумирано изчисляване на РВ не се допуска за Р/С-и с ненормиран работен ден. Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на РВ може да бъде до 12 часа, а продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа.