26. Избор на финансиращ вариант на основата на зависимостта между брутната печалба преди лихви и данъци и нетния доход на една акция

Подходът на критичната точка на нетният доход на една акция се базира на връзката между брутната печалба преди лихви и данъци и нетния доход на една акция. Критичната точка на нетния доход на една акция е тази, при която компанията е безразлична дали финансирането ще е за сметка на обикновени акции, или на облигации. В тази точка брутната печалба преди лихви и данъци е такава, че нетният доход на една акция е еднакъв и за двата варианта на финансиране: EPSos = EPSD
Финансовият ливъридж показва въздействието на промените на дела на дълга в капитала на фирмата върху нетния доход на една акция. Силата на финансовия ливъридж може да се измери по 2 начина:
Първо, като съотношение между брутната печалба преди лихви и данъци и брутната печалба преди лихви и данъци намалена с лихвите.
Второ, като съотношение между процентното изменение на нетният доход и процентното изменение на брутната печалба преди лихви и данъци.