25. Подходът с капитализиране на нетната печалба

При този подход пазарната стойност на фирмата се представя като сума от пазарната стойност ма собствения капитал и стойността на взетия на заем капитал. Пазарната стойност на собствения капитал се определя, като нетната печалба се дисконтира с изискуемата норма на възвръщаемост от акционерите, наречена още нарма на капитализация.
Умереното финансиране със заемен капитал увеличава очакваната норма на възвръщаемост от акционерите, но в малка степен, което позволява по- ниската цена на финансирането с дълг да намали СПЦК. При използване на дългово финансиране СПЦК отначало намалява, след което расте, защото при прекомерното увеличаване на дълга акционерите реагират, като увеличат рязко изискуемата норма на възвръщаемост. Минималната стойност на СПЦК задава оптималната капиталова структура на компанията.