24. Традиционен подход

Капиталовата структура оказва съяествено влияние върху цената на капитала и стойността на компанията.
Финансирането с дълг има по- ниска цена за компанията отколкото финансирането с акции. Причината е в по- ниския риск за държателите на дългови инструменти, които получават доходите си преди изплащане на дивидентите, а при фалит на фирмата се обезщетяват преди акционерите.
Финансовият риск е допълнителният риск, който понасят акционерите като резултат от решението на фирмата да се финансира с дългов капитал.
Увеличаването на дела на дълга има като непосредствен ефект намаляването на среднопретеглената цена на капитала и увеличаването на нетният доход на една акция. Това се дължи именно на по- ниската цена на финансиране с дълг, отколкото с акции. В резултат цената на акциите и стойността на дружеството се покачват.
ra = очакван оперативен доход/ пазарната стойност на компанията
ra изискуема норма на възвръщаемост от активите
Пазарната стойност на дружеството = очакван оперативен доход/ среднопретеглена цена на капитал
Всяка промяна в капиталовата структура, която намалява среднопретеглената цена на капитала, увеличава пазарната стойност на компанията. Твърдението обаче е в сила само, ако оперативният доход е постоянен. Ако той се променя, резултатът може също да се промени.
Преструктурирането представлява промяна капиталовата структура на фирмата, която не засяга активите и инвестиционната й политика.