23. Трудова книжка.

При постъпване на работа Р/С съгласно КТ е длъжен да представи на РД трудовата си книжка (ТК). Когато Р/С постъпва за първи път на работа, РД е длъжен в петдневен срок да го снабди за своя сметка с ТК. Фактът на първоначалното постъпване на работа се удостоверява от Р/С с писмена дек­ларация.

Трудовата книжка е официален документ, с който се удос­товеряват обстоятелства, свързани с трудовата дейност на Р/С. В ТК се вписват следните данни за Р/С: име, дата и място на раждането; адрес; номер на личната карта или друг документ за самоличност и ЕГН; образование, професия, специалност; заемана длъжност и организационно звено, в което работи(цех, отдел, служба); уговореното трудово възнаграждение; дата на постъпване на работа; дата и основание за прекратяване на ТПО; продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж; изплатени обезщетения при прекратяване на ТПО и др. ТК се съхранява от Р/С, който е длъжен да я представя на РД при по­искване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. Вписванията в ТК се правят от РД или определено от него длъжностно лице. РД е длъжен точно и своевременно да вписва в ТК данните и настъпилите промени в тях. При прекратяване на ТПО РД е длъжен да впише в ТК данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на Р/С. Когато ТК бъде изгубена по вина на РД, по искане на Р/С се издава нова ТК от съответната инспекция по труда. В този случай РД представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели. Когато ТК бъде изгубена от Р/С, инспекцията по труда му издава нова ТК въз основа на представени от Р/С достоверни данни. Продължителността на трудовия стаж, установен със съдебно решение, се вписва в ТК от РД, а при отказ или когато това е невъзможно - от инспекцията по труда по седалището или адреса на РД.