23. Капиталова структура - обща постановка

Капиталовата структура на фирмата представлява съотношението между величините на дългосрочните източници на финансиране на фирмата. Към тези величини се отнасят обикновените акции, привилегированите акции, облигациите и други видове дългосрочни заеми.
Капиталовата структура се измерва основно с т.нар. показател дълг към капитал = дълг/ дълг+собствен капитал
Обикновено към дълга се отнасят само облигациите, а към собствения капитал – само обикновените акции. Тези 2 компонента могат да се изчислят както на базата на пазарни, така и на базата на счетоводни стойности.
Набирането на капитал под формата на дълг позволява на компаниите да приспадат лихвените плащания при определянето на облагаемата печалба, което намалява ефективната цена на дълга. Кредиторите получават фиксиран доход, поради което акционерите не трябва да поделят с тях печалбите, когато компанията е в период на възход. Кредиторите нямат прави на глас в общото събрание, което дава право на акционерите да управляват дружеството с по- малко капитал.
Финансирането с дълг има и някои недостатъци. Първо, колкото по- висока е стойността на коефициента дълг/капитал, толкова по- голям е бизнес рискът, който се концентрира върху акционерите. Второ, ако компанията изпадне в неблагоприятно положение и доходът, който генерира, е недостатъчен да изплати лихвените плащания, тя може да бъде обявена в банкрът, което позволява на кредиторите да поемат управлението й.