22. Изменение на трудовото правоотношение.

Определеност и едностранна неизменност на ТПО. ТПО на Р/С се характеризира със своята определеност и едностранна не­изменност. Неговата определеност се изразява в установеност и знание на страните за законоустановеното и договор­но установеното му съдържание. Едностранната неизменност на ТПО означава недопустимост да се изменят законоустановените и уговорените между страните условия в съдържанието на ТПО. За­коноустановеното съдържание може да се променя само от законодателя.

Изменение на ТПО по взаимно съгласие на страните. Предмет на изменение може да бъде всяка уговоре­на между страните по ТПО клауза, както и всички клаузи, чиято промяна не е забранена с импе­ративни ПН-и. Изменение на ТПО е възможно само по отношение на договорните условия в неговото съдържание. За­коноустановеното съдържание, както и съдържанието, което се определя в КТД, не може да се из­меня по взаимно писмено съгласие между страните по ТПО, защото не зависи от тяхната воля. Изменението в съдържанието на ТПО може да се извърши само с писмено съгласие на страните. Изменените в ТПО условия имат действие занапред, насочени са към бъдещето, а не действат с обратна сила. Законодателят допуска възможността ТПО да се изменя за определено или неопределено време. Ако изменението е за определено време, след неговото изтичане изменението губи сила и за страните остава да съще­ствува и действа ТПО с първоначал­но установеното му съдържание.

Едностранно изменение на ТПО. Едностранното изменение на някои от условията на дого­ворно установеното съдържание на ТПО може да се извършва по изключение от РД. Предмет на едностранно изменение от РД могат да бъдат: 1) само увеличаването на трудовото възнаграждение на Р/С; 2) само мястото на работа на Р/С; 3) само трудовата функция (характерът на работата, длъжността) на Р/С; 4) мястото на работата и трудовата функция на Р/С. Законодателят е предоставил право на РД едностранно, т.е. без съгласието на Р/С, да увеличава трудовото му възнаграждение. Това може да засяга основното или някои от допълнителните тру­дови възнаграждения на Р/С. Съгласно КТ - РД може едностранно да измени мястото и/или характера на работата на Р/С в случаите на производствена необходимост, престой и непреодолими при­чини. 1) Производствена необходимост е налице в случаите, кога­то липсва работна сила за изпълнение на дадени важни или неотложни задачи на производствената или служебната дейност в отделни организационни звена на пред­приятието. Затова се налага да бъдат преместени за опреде­лено време Р/С-и от други организаци­онни звена в предприятието или от други работни места в същото организационно звено. При производствена необходимост изменението в съдържа­нието на ТПО от страна на РД може да се отнася до трудовата функция и до мястото на работа на Р/С. То се извършва с писмена заповед на РД. Р/С е длъжен да изпълни заповедта на РД, ако работата съответства на неговата квалифи­кация и здравословното му състояние. 2) Престоят е състояние, при което е налице работна сила, но липсва някой от организационните или техническите елемен­ти на трудовия процес, до възстановяването на които възоб­новяването на работата е невъзможно. Причини­те, предизвикали престоя, могат да са липса на суровини, недостиг на енергия, по­вреда на машини и др. Изменение на мястото на работата е налице, когато РД изменя мястото на работата, уговорено между страните и включено в съдържанието на ТД при неговото сключване. Изменението на трудовата функция при престой може да се изразява в друга по съдържани­ето си работа, която обаче трябва да съответства на квалификацията и на здравословното състояние на Р/С. Продължителността на преместването на Р/С на друга работа е, докато трае пре­стоят. 3) Непреодолимите причини това са причини, настъпването на които не зависи от волята на РД. Те създават извънредна обстановка в предприятието или в дадено организационно звено на предприятието и действието им изисква РД да използва наличните Р/С-и за извършването на спасителни, възстановителни, ремонтни и други дейности, за да се спаси животът и запази здравето на хората и имуществото на предприятието. Непреодолими при­чини са природни или обществени бедствия като пожар, зе­метресение, наводнение, производствени аварии и др. При необходимост да се спасява животът и за­пази здравето на Р/С-и, както и да се спаси имуществото на предприятието квалификацията на Р/С не се взема под внимание при възла­гане от РД на работата за извършване. Във всички случаи обаче тя трябва да съответства на здравословното състояние на Р/С. Когато нуждите на предприятието налагат РД може да командирова Р/С за изпълнение на трудовите му задължения извън мястото на постоянната му работа. Командировката е промяна на мястото на работата на Р/С извън уговореното при сключването на ТД и включено в неговото съдържание. РД може да командирова Р/С в друго населено място без негово съгласие за не по­вече от 30 календарни дни без прекъсване. Командиро­ване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, може да се извършва само с писмено съгласие на Р/С. Съгласно КТ - РД не може да команди­рова бременна жена, работничка или служителка в напред­нал етап на лечение ин витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. Изменение на ТПО поради трудоустрояване на Р/С от здравните органи.

Изменението на трудовата функция или мястото на ра­бота на Р/С може да бъде извършено при трудоустрояване по предписание на компетентните здрав­ни органи (лекуващ лекар, лекарска комисия и др). Основанията за трудоустроя­ване могат да са - бременност, напреднал етап на лечение ин витро и кърмене на малко дете, намалена работоспособност на Р/С. Трудоустрояването се извършва чрез преместване на дру­га подходяща работа или на същата работа при облекчени условия по предписание на здравните органи. Подходяща е работата, която съответства на промененото здравно състо­яние на Р/С. Облекчените ус­ловия представляват изпълнението на същата работа, но при по-благоприятни условия, като намаляване на работното вре­ме, неговото прекъсване с повече почивки и т.н. Р/С, който поради общо или професио­нално заболяване или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опас­ност за здравето си може да изпълнява друга подходяща ра­бота или същата работа при облекчени условия, се трудоус­троява на друга работа или на същата работа при подходя­щи условия по предписание на здравните органи.

Промени на работодателя по ТПО. КТ допуска смяна само на една от страните по ТД, а именно тази на РД. По изключение като РД може да се конституира друг правен субект, различен от този, с който е сключен ТД на Р/С. ТПО на Р/С се запазва при про­мени в РД ( при сливане на предприятия; при разпределение на дейността на едно предприятие между няколко предприятия; при смяна на собственика на предприятието или обосо­бена част от него; при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия и др.)