22. Среднопретеглена и пределна цена на капитала

Среднопретеглената цена на капитала е нормата на възвръщаемост, която инвеститорите изискват от компанията като цяло. Тя се изчислява като претеглената средна от цените на финансиране с различните източници. Относителното тегло на всеки източник на финансиране може да се определи на базата на счетоводни или пазарни стойности. Смята се, че използването на пазарните стойности при определянето на СПЦК дава по- точни резултати, защото пазарните стойности на ценните книжа дават информация за това, как инвеститорите оценяват перспективите пред компанията.
Среднопретеглената цена на капитала задава минималната норма на възвръщаемост, която фирмата трябва да постигне по своите активи, за да може да осигури изискуемата доходност на инвеститорите си. В този смисъл среднопретеглената цена на капитала се използва на база за сравнение при оценка на възвръщаемостта от активите на фирмата. Среднопретеглената възвръщаемост от активите задава максимално допустимата среднопретеглена цена на финансиране на фирмата.
Неправилното тълкуване на СПЦК, е изводът, че поради данъчният ефект увеличаването на дела на дълга ще намали СПЦК. Съществуват две зависимости, които не позволяват това да стане. Първо, прекомерното увеличаване на дела на дълга в рамките на общото финансиране кара кредиторите да изискват по- висок лихвен процент. И второ, с нарстване на заемното финансиране расте и рискът по собствения капитал и акционерите изискват по- висока норма на възвръщаемост.