21. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение.

Целта на конкурса е да се направи най-подходящ избор на лицата за длъжностите, където от особено значение са сте­пента на професионалната квалификация и други делови ка­чества на Р/С (например възможността за самостоятелно вземане на решения и поема­не на отговорност за тяхното изпълнение в процеса на рабо­тата, притежаването на опит и умения за изпълняване на да­дената длъжност и др). Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на МС, в акт на министър или от РД. РД може по всяко време да определи всяка длъжност за конкурсна с изключение на тези, които са определени за изборни. Съгласно КТ - длъжностите, определени като конкурсни се заемат само въз основа на конкурс. Конкурс се обявява, при условие че длъжността предвари­телно е определена за конкурсна, когато: а) длъжността е свободна; б) предстои да бъде освободена (титулярят предстои да се пенсионира или пък изтича срокът на ТД на Р/С); в) при продължително отсъствие на Р/С, който заема длъжността. Обявлението за конкурса трябва да съдържа: а) наименова­нието на предприятието, мястото и характера на работата и изискванията за длъжността; б) начина за провеждане на кон­курса; в) необходимите документи, мястото и срока на пода­ването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Начинът за провеждане на конкурса се определя за всеки отделен случай от РД и задължително се посочва в обявлението. Начините за провеж­дане на конкурса са: а) по документи; б) чрез писмен и/или устен изпит; в) чрез решаване на практически задачи; г) чрез защита на проект; д) чрез съчетаване на различни начини. Необходимите документи, които се изискват за участие в конкурс, са същите, както и при сключване на ТД. Те могат обаче да бъдат допълнени и с документи за ус­тановяване на специфични изисквания, които следват от ха­рактера на работата и начина на провеждане на конкурса. Срокът за подаване на документите се определя в обявле­нието и той не може да бъде по-кратък от 1 месец. РД може да определи по-дълъг от 1 месец срок. В обявения конкурс могат да участват неограничен брой кандидати, при условие че отговарят на установените изисквания. Конкурсът се обявява от РД чрез централния или местния печат, както и по друг подходящ начин. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се из­вършва от комисия, назначена с писмена заповед на РД. В състава на тази комисия се включват специалисти, които могат да подложат на една първона­чална преценка доколко предоставените от кандидатите до­кументи са пълни и им дават право да участват в конкурса. След разглеждането на подадените документи кандидати­те, които не отговарят на определени условия, не се допускат до него. На допуснатите кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса. Органът, който провежда конкурса, е комисията, назначе­на от РД, в състава на която трябва да се включват съответни специали­сти. Комисията провежда конкурса по обявения начин (по до­кументи, чрез писмен и/или устен изпит и др.). Тя няма право да го провежда по друг, освен по обявения начин. В противен случай ще бъде налице съществено нарушение, което е основание за неговото оспор­ване от страна на участниците в конкурса. След приключване на конкурса комисията разпределя уча­стниците на успешно издържали и неиздържали конкурса. Тя е длъжна да подреди само успешно издържалите конкурса според оценките, които им е поставила, на първо, второ, трето и т.н. място. Комисията е длъжна да съста­ви протокол за проведения конкурс, който се предоставя на РД (в него се отразяват дата и място за провеждане на конкурса, поименният състав на комисията, длъжността, за която се провежда конкурсът, трите имена на участвалите в конкурса кандидати, резулта­тите от конкурса и др.). Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в тридневен срок от провеждането му от РД. ТПО се учредява с лицето, което е класирано на първо място от комисията. То възниква от деня, в който класираното на първо място лице е получило писмено съобщение от РД за резултата от конкурса. Лицето, с което е възникнало ТПО, е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаване на писменото съобщение. Когато не е възникнало ТПО с лице­то, класирано на първо място, ТПО възниква със следва­щия в класирането участник в конкурса, ако има такъв, за което той се уведомява писмено. Ако класираният на второ място не постъпи на работа и има следващ класиран кандидат, той се уведомява писмено за постъпване на работа. При отказ да се заеме длъжността, когато само един кан­дидат е класиран, както и в случай че всички успешно из­държали конкурса кандидати откажат да постъпят на рабо­та, се провежда нов конкурс.