21. Цена на кредитно финансиране

Основен инструмент за кредитно финансиране във фирмите са облигациите. Облигациите са ценни книги, задължаващи техния емитент да извършва редовни фиксирани плащания на притежателите им, както и да погаси номинала им на падежа. Притежателите на облигациите се наричат кредитори на компанията.
Съществуват различни видове облигации. По- съществените им класификации са, както следва:
• Според начина на изплащане на лихвата – купонови, сконтови и смесени;
• Според времето им до падежа- краткосрочни, средносрочни и дългосрочни;
• Според гарантирамостта им- обезпечени и необезпечени;
• Според времето на обратно изкупуване- серийни и срони;
• Сперед възможността за замяна срещу друг вид ценни книжа- обикновени и конвентируеми.
Цената на финансиране с облигации е в права връзка с техния риск и срочност. Облигациите са с по- нисък риск от обикновените и привилегированите акции, защото лихвите и погашенията по тях се изплащат преди дивидентите. Освен това лихвите по облигациите се плащат преди облагане на печалбата с данъци, а при ликвидация на компанията претенциите на облигационерите се удовлетворяват преди тези на обикновените и привилегированите акционери.
Цената на финансиране с облигации е доходността до падежа. Тя представлява лихвеният процент, по който фирмата заема в момента. Доходността до падежа е цената на финансиране както на нова емисия облигации, така и на съществуваща емисия облигации. При нова емисия обаче се прави известна корекция на цената на облигацията с емисионните разходи.