20. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение.

Субектите, участващи в създаването на ТПО чрез избора, са: а) предприятието, в щата на което се числи изборната длъжност и което става страна по възникналото ТПО; б) избираемите лица; в) избирателното тяло. Избираеми са лицата, които имат право да бъдат избрани. Те трябва да отговарят на две групи изисквания: 1) Общите изисквания, за да могат да бъдат стра­на по ТПО. Тези изисквания са устано­вени за сключването на ТД; 2) Допълнителните специални изисквания, които са раз­лични за отделните изборни длъжности. Например изискване­то за българско гражданство, липса на родство с определени длъжностни лица и т.н. Избирателното тяло се състои от лицата, които имат пра­во да избират. Съставът и компетентността на всяко избира­телно тяло се определят от правната уредба на избора за съот­ветната длъжност. Съдържанието на ТПО въз основа на избор обхваща всички права и задължения, които представляват законоустановеното съдържание на ТПО въз основа на ТД. В съдържанието на ТПО въз основа на избор се включват и условията относно мястото и характе­ра на работата. И при избора е допустимо допълнител­но уговаряне на други условия. Съдържанието на ТПО, възникна­ло от избор, има някои съществени различия от съдържание­то на ТПО, възникнало от ТД. Докато за ТД клаузата срок се отнася към допълнителните условия, при избора тя се отнася към необходимите условия от съдържанието на ТПО. От друга страна, за изборното ТПО са неприложими някои условия, които са възможни като допълнителни условия на ТД. Например уговорката за срок на изпитване. Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се ус­тановяват в закон, в акт на МС или в устав на обществена организация или сдружение. КРБ в редица свои разпоредби предвиж­да избора като основание за възникване на ТПО, като например: за народните представите­ли; за президента и вицепрезидента на РБ; за министър-председателя и членовете на правителството; за кметовете на общините и т.н. Избор се произвежда за заемане на длъжност: 1) кога­то длъжността е свободна. Това са случаите, когато длъжно­стта е новоучредена като изборна или когато тя е била меж­дувременно освободена от изборния служител, който я е зае­мал (оставка, предсрочно освобождаване, смърт и др); 2) когато длъжността предстои да бъде освободена. Това са най-често случаите, когато е предстоящо изтичането на мандата на изборния служител, при подадена оставка и др.; 3) при продължително отсъствие на служителя, заемащ изборна длъжност. В КТ е установен като макси­мален петгодишен срок на изборното правоотношение. Ако съответното лице бъде избрано на същата длъжност за вто­ри, трети и др. мандат, ТПО продължава със съответния срок. За една изборна длъжност могат да бъдат посочвани или да кандидатстват неопределен брой кандидати. Избор се произвежда, след като кандидатът даде писмено съгласието си. В него е необходимо да се посочи, че канди­датът е съгласен да бъде предложена кандидатурата му за съответната длъжност, която изрично трябва да бъде посоче­на. Без неговото писмено съгласие изборът е порочен и него­вата действителност може да бъде оспорена. Същността на избора е провеждането на гласуването от избирателното тяло. За избран се смята кандидатът, получил най-много гласо­ве, но повече от половината от гласовете на участвалите в гласуването. ТПО възниква от деня на обявява­не на кандидата за избран. Това предпоставя приключил из­бор, наличие на положителен резултат от него за един от кан­дидатите, оформен резултат от избора и огласяване на резултата и името на избрания кандидат. Избраното лице е длъжно да постъпи на работа в двусед­мичен срок от получаването на съобщението, че е избрано. Изпълнението на задълженията по ТПО започва с постъпването на избраното лице на работа. По­стъпването на работа трябва да бъде установено писмено. Споровете за законосъобразността на избора като осно­вание за възникване на ТПО са споро­ве относно необходимия кворум или мнозинство, реда за про­извеждане на избора и т.н. Оспорването се извършва с искова молба, която може да по­даде всеки кандидат или РД. Компетентен е район­ният съд по местонахождението на учреждението или организа­цията, в която е длъжността, за която се произвежда изборът. В случаите, когато съдът установи, че изборът е законосъоб­разен, той го потвърждава и ТПО възниква от деня на избора. Когато съдът установи, че изборът е незаконосъобразен, той го отменя и се произвежда нов избор.