20. Финансиране с привилегировани акции

Привилегированите акции са също титул на собственост върху капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент и ликвидационен дял.
Привилегированите акции притежават някои от свойствата на дълговите инструменти. Първо, те не дават право на глас в общото събрание. Само в някои случаи, когато са засегнати пряко интересите им или не са им изплатени няколко поредни дивидента, привилегированите акции могат да получат право на глас.
Второ, привилегированите акции, както дълговите инструменти, осигуряват на своите притежатели фиксиран доход, като с относително редки изключения дивидентите по привилегированите акции се изплащат изцяло и навреме. Ликвидационният дял на привилегированите акционери се изплаща преди дела на обикновените акционери, но след удовлетворяване претенциите на облигационерите.
Цената на фиксиране с привилегированите акции е по- ниска от цената на финансиране с обикновени акции. Емитентите не трябва да погасяват номинала им, защото са безсрочни. Привилегированите акции не накърняват контрола на обикновените акционери върху компанията.

Цена на финансирането с привилегировани акции
Цената на финансиране с привилегировани акции се извежда от формулата за цената им, установена чрез сконтиране на очакваните доходи от тях.