2. Източници на Конкурентно право. Приложно поле на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ – субекти на конкурентното право, териториално действие.

Разделят се на Национално конкурентно право и на Европейско конкурентно право (чл. 19 ал. 1 и ал. 2 от КРБ). Законът гарантира еднакви условия за стопанска дейност. Основният източник е ЗЗК(Закон за защита на конкуренцията), като допълнителни източници са ЗОП(Закон за обществените поръчки) и ЗДП(Закон за държавните помощи). Основните причини за новия ЗЗК е членството ни в Европейския съюз и промените в режима за европейска конкуренция и регламент. Целта на закона е да осигури защита на свободната стопанска инициатива и интегриране.

Основните промени в новия ЗЗК са:
1. В съответствие с чл. 35, законът определя КЗК(Комисия за защита на
конкуренцията) като национален орган по Конкуренцията за ЕС. Като такъв тя е отговорна за прилагането на чл. 80 от ДЕО. КЗК обменя информация с всички национални органи по конкуренцията. Законът по нов начин определя компетентността на КЗК за прилагане на европейските правила за конкуренция. Новите правомощия са одобрителните временни мерки, така се избягва рискът от вреди за конкуренцията. Тя също не може да контролира концентрациите с общностно измерение. Компетентността е само за тези концентрации, които са свързани с България. В областта на забранените споразумения размера е променен от 5 на 10 за хоризонталните споразумения. Съществена новост е премахването на КЗК за споразумение или решение. Законът определя обстоятелствата за освобождаване на уведомленията от тази забрана. Не е необходимо предприятията да получават индивидуално уведомление. То само трябва да се информира. Във връзка с материята за контрол на концентрацията е увеличен прага за уведомяване за бъдеща концентрация – 25млн. Законодателят въвежда и втори критерии за 3млн. за поне две от предприятията. Така нашата уредба е съобразена с международната мрежа за конкуренция. Във връзка с това се определя и възникването за задължение за предварително уведомяване. Само идея за концентрация, уведомяването е след сключването на договор, но преди да са предприети реални действия за изпълнение на сделката. Уредени да и имитациите на домейн и интернет страница(нелоялност). Новост е заблуждаващата сравнителна измама. Промени има в процедурните правила пред КЗК. В общ раздел са изведени основните приложения – спиране, давност и др. Тези процедурни правила гарантират спазването на законността и ефективността. Има място за конфликти на интереси и фирмената тайна. Законът предвижда актовете да се публикуват в електронен регистър.
2. Санкционна система – могат да се прилагат периодични
имуществени санкции. Доразвита е уредбата с възможността за намаляване на имуществени санкции, ако се помогне на комисията да реши даден случай. Намаляването е отразено в програма на КЗК. Законът е регламентирал иска за имуществени вреди – право имат всички ФЛ и всички ЮЛ. Санкционира се нарушаването на антитръстови правила. За повишаване ефективността и сигурността в предвидено решенията на КЗК да имат обвързваща сила за гражданския съд.

Приложно поле:
В чл. 2 от ЗЗК – лица, субекти са предприятията, които извършват дейностите си на територията на Република България или извън нея, но са с управителен орган на нашата територия.
Онези предприятия, на които е възложено услуги от обществен интерес, доколкото не се възпрепятстват задачите, които са им възложени. ФЛ които извършват или съдействат за нарушение на закона се подвеждат под отговорност съобразно нормите на ЗЗК. Това води до извода, че ограниченията на конкуренцията са частни и публични. Частни са ЮЛ, предприятия и сдружения. Публични са действията и актовете на публичната власт, осъществени от правомощията им да доведат до нарушаване на ЗЗК.
Предприятия – всяко ФЛ или ЮЛ, или гражданско дружество. Те е необходимо да извършват стопанска дейност. Стопанска дейност е онази дейност, резултатите от която са предназначени за пазара. Сдружение на предприятия са на професионална основа и независими предприятия. Макар и без самостоятелна стопанска дейност те могат допуснат и подпомогнат извършването на нарушение от своите членове. Те ограничават ефективната конкуренция. Предвидено е, че те носят самостоятелна отговорност, а не субсидиарна на отделните членове на сдружението.
Предприятия, извършващи услуги от обществен интерес са пощенски, пристанищни и други услуги.
За да е квалифицирано едно такова предприятие е необходимо да извършва такъв вид услуги, които са от обществен интерес.
Държавните органи и органите на изпълнителната власт са всички актове, както и фактически действия, които могат да нарушат конкуренцията. Тези органи са длъжни да се съобразят със закона. Ако КЗК установи нарушение, то тя упражнява правомощията си по чл. 2 ал.1 от ЗЗК.
Приложимост на нормата за ФЛ по чл. 2 ал. от ЗЗК. Необходим е анализ на дейността на ФЛ. Ако ФЛ осъществява стопанска дейност, то е по (т.7). едноличните органи на изпълнителната власт не са към тези от чл. 2 т. 7, а са отразени в чл. 2 ал. 1 т. 3.
Законът възприема ефекта на конкуренцията на националния пазар. Неправомерните действия трябва да засягат конкуренцията – на територията на страната и извън нея.
В закона чл. 2 ал. 2 са изключени последствията, които ограничават конкуренцията и в други държави. Изключение е принципът на международните договори по които България е страна.