1. Методи за амортизация

Те са два вида линейни и линейни.
При линейния метод се прилага една и съща амортизационна норма през целия период на съществуване на дълготрайния актив. Годишната линейна норма на амортизация се определя като първоначалната му стойност, приета за 100, се раздели на броя на годините на неговото функциониране. Нг = 100%/Т
Нелинейните методи обикновенно са дегресивни. От тях най- често се прилагат методът на „снижаващия се остатък” и „кумулативния метод”, наричан още „сума на числата”.
При използване на метода „снижацащ се остатък” годишната норма на амортизация може да се увеличава според закона до 50 % или с коефициент до 1,5. С нея може да се умножава всяка година остатъчната стойност на дълготрайния актив, за да се установи сумата на амортизация.
При кумулативния метод годишната амортизационна норма се установява, като годините, останали до края на функционирането на дълготрайния актив, се разделят на сумата на числата от 1 до срока на трайност на актива и полученото се умножи по 100. С тази стойност се умножава първочалната стойност на актива, за да се определи годишната сума на амортизацията.

Планиране на амортизационните отчисления
Постъпленията от амортизационни отчисления заедно с неразпределената нетна печалба са главните вътрешни източници за инвестиции. Те формират входящия паричен поток.