19. Недействителност на трудовия договор.

Съгласно КТ основанията за недействителност на ТД са:
1)Противоречие със закона – то е налице, когато индивидуалният ТД (ИТД) противоречи на разпоредбите на закона (напр. сключване на ТД с лице, ненавършило минимална възраст за приемане на работа);
2)Противоречие с колективния ТД (КТД) – то е налице, когато ИТД съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни от установените с КТД. Съгласно КТ - с ИТД могат да се предвиждат клаузи, които са по-благоприятни от условията на труда, установени с КТД. ( напр. такова основание ще бъде налице, когато с ИТД е договорен по-нисък размер на трудовото възнаграждение);
3)Заобикаляне на закона – то е налице, когато с ТД се постига по заобиколен път забранен от закона резултат, без изрично да се нарушава законовата забрана, като се използват празноти в закона или като на няколко етапа се постига забраненият резултат.
4)Заобикаляне на КТД – то е налице, когато с КТД е установен определен размер на допълнителен годишен отпуск за ненормиран работен ден, а РД, за да избегне това, променя длъжностното наименование на трудовата функция, без да променя трудовите задължения на Р/С. За да произведе действието си, недействителността (Нд) на ТД е необходимо да бъде обявена. Обявяването на Нд означава нейното установяване и провъзгласяване. По този начин тя бива узнавана. От този момент насетне страните и третите лица могат да се позовават на нея и на нейните последици. Компетентният орган за обявяване на Нд на ТД е съдът, а редът за разглеждането се съдържа в КТ.

Искът за установяване на Нд на ТД е конститутивен, защото с него се цели внасяне на правна промяна в ТПО. Съдебното решение, с което се уважава искът, провъзгласява Нд на ТД и има действие спрямо страните по ТД. Когато основанието за Нд на ТД е нарушение на изискването за минимална възраст за приемане на работа, Нд на ТД в тези случаи се констатира и обявява от Инспекцията по труда с постановление. Според обхвата си Нд на ТД бива: *Пълна – когато недостатъкът засяга самото съществуване на ТД. (напр. ТД е сключен в нарушение на допустимата възраст за приемане на работа). В този случай е наложително обявяването на ТД изцяло за недействителен. *Частична – в тези случаи се касае за Нд на определени клаузи на ТД. ( напр. клаузи относно размера на ТВ, на отпуска и др). Нд на ТД не се обявява, когато: а) Недостатъкът отпадне - напр. лицето не е било навършило необходимата минимална възраст за приемане на работа, но при констатиране на този недостатък то вече я е навършило; б) Недостатъкът бъде отстранен – напр. поиска се предварително разрешение на Инспекцията по труда за постъпване на работа; в) Недостатъкът може да бъде отстранен от РД - такива ще бъдат случаите на изключване от ТД на уговорки, които противоречат на закона или на предвиденото в КТД. Обявяването на Нд на ТД има действие за в бъдеще и напомня прекратяването на ТПО. Въпреки това разликата между тях е съществена: прекратяването на ТПО е дело на страните по него. При Нд положението е съществено различно: ТД преустановява действието си, защото е непоносим за правния ред поради недостатъците, които носи неговото сключване или съдържание. Съгласно КТ - правилата за Нд на ТД се прилагат съответно и при другите основания за възникване на ТПО, т.е. за конкурса и избора.