19. Финансиране чрез емисия на обикновени акции

Акцията е ценна книга, титул на собственост, удостоверяваща, че притежателят й участва с посочената върху нея номинална стойност в капитала на акционерно дружество. Номиналната стойност на акцията обаче има малко значение от икономическа гледна точка. По- важни за фирмата са емисионната и пазарната стойност на акциите. Емисионната стойност е ценат, по която новите акции се продават на инвеститорите. Разликата между емисионната и номиналната стойност се отразява в счетоводните отчети като допълнителен капитал. Пазарната стойност на акциите е цената, по която те се тъгуват на капиталовите пазари. Тя се формира под действието на търсенето и предлагането.
Сумата от номиналната стойност, допълнителния капитал, резервите и неразпределената печалба дава общата сума на собствения капитал на фирмата, която се отразява в счетоводните отчети. Същевременно собственият капитал има и пазарна стойност, която зависи от пазарните цени на акциите на фирмата.
Обикновените акции дават на своя притежател право на глас в общото събрание на акционерите. То е върховен орган в управлението на акционерното дружество. Общото събрание взима решения по най- важните въпроси, свързани с дейността на фирмата: увеличаване или намаляване на капитала, сливане, спрекратяване, ликвидация на дружеството. Също така общото събрание избира членове на надзорния или дирекционния съвет.
Освен право на глас обикновените акции дават на своите притежатели и право на дивидент, капиталова печалба и ликвидационен дял. Обикновените акции обаче са ценните книги с най- висок риск. Притежателите им могат да получат дивиденти едва след изплащане на доходите на останалите инвеститори в компанията. При фалит и ликвидация на дружеството първо се обезщетяват кредиторите и притежателите на привилегировани акции, акаквото остане, се разпределя между обикновените акционери.

Цена на финансирането с обикновени акции
Цената на финансиране с обикновени акции е нормата на възвръщаемост, която фирмата трябва да осигури на притежателите на емитираните от нея обикновени акции. Тя се определя от пропуснатата от инвеститорите възвръщаемост от алтернативни инвестиции във финансови активи със същата степен на риск.
Цената на финансиране с обикновени акции може да се определи на базата на два модела:
1. Определяне на цената на финансиране чрез МОКА.
2. Определяне на цената на финансиране с обикновени акции чрез подхода на сконтиране на очакваните доходи.