18. Видове трудови договори.

Най-разпространената класификация за делението на ТД-и на отделни видове е в зависимост от вре­метраенето на договора. На тази основа ТД-и се делят на ТД-и за неопределено време (безсрочни ТД-и) и срочни ТД-и.

ТД за неопределено време - се сключва от него­вите страни, без да се определя срокът на времетраенето му. За­това този вид ТД-и се наричат безсрочни ТД-и. Действието на този вид ТД продължава в течение на неопределе­но време, докато Р/С или РД в установените от закона основания не го прекратят. В случаите, когато Р/С и РД не са уговорили друго, т.е. дали ТД е за неопределено време или е срочен, КТ разпореж­да, че ТД се смята сключен за неопределено време. Съгласно КТ - ТД, сключен за неопределено време, не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на Р/С, изразено в писмена форма.

Срочни ТД-и - са такива договори, които съдържат клаузата срок. Тази клауза изрично трябва да бъде уговорена от страните и включена в съдържанието на ТД, ако те желаят да ограничат във времето действи­ето на трудовоправната си връзка. Срочните ТД-и винаги имат ограничено вре­ме на действие. Срочните ТД-и са изчерпателно изброени в КТ.
1) ТД за определен срок. Срокът на този вид ТД не може да бъде по-дълъг от 3 години. При сключването на такъв вид ТД страните трябва да постигнат съгласие и да посочат в договора точно неговия срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, но може да бъде по-кратък от 3 годи­ни. Изключение от това правило се допуска само ако такава по-дълга продължителност е предвидена в закон или в акт на МС.
2) ТД за завършване на определена работа. Срокът на този вид ТД е определяем. Това об­стоятелство зависи от характера на работата, поради което страните трябва да определят работата и нейния обем, която е предмет на ТД. Законът не определя както минималната, така и максималната продължителност на вре­метраенето на този вид ТД-и.
3) ТД за заместване на отсъстващ Р/С. При сключването на този вид ТД лицето, ко­ето ще бъде прието за заместник, трябва да отговаря на изис­кванията за заемането на тази длъжност. Този вид ТД се характеризира с клаузата за определяем срок. За сключването на този вид ТД е необходимо от­съствието на замествания Р/С да е за продължително време. В ТД на заместника трябва да се посочи, че договорът действа до завръщането на работа на замествания Р/С. Следователно продължителността на ТД зависи от продължителността на отсъствието на замествания Р/С.
4) ТД за работа на длъжност, която се заема с конкурс. Този вид ТД се сключва за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс. Това е длъжност, която е определена за заемане с конкурс. Когато обявеният конкурс приключи безуспешно, в такива случаи ще се проведе следващ конкурс за заемане на длъжността, определена и обявена за конкурсна, докато бъде заета въз основа на конкурс. Продължителност­та на този вид ТД зависи от продължителността на времето, през което съответната конкурсна процедура продължава, а именно докато бъде заета въз основа на кон­курс.
5) ТД за определен мандат. В случая понятието „мандат" се употребява като период от време, през който служителите подпомагат изпълнението на функциите на съответния орган, за който е установен мандат. Органът, за който е предвиден мандатът, може да бъде както държа­вен, така и недържавен, например председател на политичес­ка партия или сдружение. След като изтече ман­датът, определен за съответния орган, се прекратяват и ТД-и със служителите, обслужващи този орган.
Съгласно КТ - основа­нията, при наличието на които могат да се сключват ТД-и за срок до 3 години, са: а) за изпълнение на временни работи и дейности; б) за изпълнение на сезонни работи и дейности; в) за изпълнение на краткотрайни работи и дейности. В посочените в КТ основания за сключване на ТД за срок не повече от 3 години съответните основания трябва да бъдат посочени в ТД на Р/С. Продължителността на срока на ТД-и за изпълнение на временни, сезонни и краткотрайни работи, е определяема, т.е. до завършване на работите.

ТД със срок за изпитване. ТД със срок за изпитване е предназначен да се провери годността на Р/С за из­пълнението на работата, за която той кандидатства, както и когато Р/С желае да провери дали работата, за която иска да сключи ТД с РД, е подходяща за него. Клаузата срок за изпитване може да бъде изрично угово­рена в ТД в полза на РД или в полза на Р/С или в полза на двете страни. В случаите, когато в ТД не е посочено в чия полза е клаузата срок за изпитване, се приема, че срокът за изпитване е уговорен в полза на двете страни. Продължителността на срока за изпитване е до 6 месеца, считано от деня на постъпване на работа на Р/С. Страните по ТД могат да угово­рят и по-кратък от 6 месеца срок за изпитване, който да бъде изрично посочен в ТД. Страните по ТД нямат право да превишават законоустановения мак­симален шестмесечен срок за изпитване. За една и съща работа с един и същ Р/С в едно и също предприятие ТД със срок за изпит­ване може да се сключва само веднъж. ТД със срок за изпитване може да се пре­крати без предизвестие от страната, в чиято полза е уговоре­но изпитването, във всеки момент до изтичане на срока за изпитването. ТД се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен без предизвес­тие до изтичане на срока за изпитване от страната, в чиято полза е уговорено изпитването. Страните могат окончателно да сключат ТД и през времето, докато продължава изпитването, ако стра­ната, в чиято полза то е уговорено, смята, че изпитването е преминало успешно и не е необходимо да се изчаква изтича­нето на целия срок. В такива случаи окончателното сключ­ване на ТД трябва да стане изрично и да се извърши в писмена форма.

Групов (екипен) ТД. Съгласно КТ - ТД може да се склю­чи и с група лица както непосредствено, така и чрез упълно­мощен от тях представител. Това е т.нар. групов (екипен) ТД. Той се отличава от обикновения ТД по това, че се сключва чрез представи­тел. Представителството на водача на групата (бригадир, отговорник и т.н.) е ограничено и се изчерпва със сключване­то на ТД. Представителят на всички лица, ко­ито участват в групата (екипа), представя на РД списък на лицата, от името на които сключва ТД. Всички лица от групата (екипа) трябва предварително да са положили подписа си срещу трите си имена в списъка. Върху основата на този единствен ТД се създа­ват ТПО-я между РД и всеки работник - член на групата (екипа). Всеки работник от групата (екипа) има право да действа за изпълнението на условията, включени в съдържанието на ТД, само от свое име. При този вид ТД работниците - членове на групата (екипа), могат да се заместват един друг пора­ди естеството на извършваната работа. Груповият (екипният) ТД най-често се изпол­зва в горското и селското стопанство за изпълнение на опре­делена работа.

Договор за ученичество (ДУ). ДУ има за предмет придобиването на квалификация по определена професия или специалност. С ДУ РД се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена профе­сия или специалност, а ученикът се задължава да усвои тази професия или специалност. При ДУ обу­чението се извършва в процеса на работата. Това означава, че за да се осъществи обучението, е необходимо ученикът да предостави своята работна сила на РД за изпълне­ние на определена трудова функция. Без това не би могло да се извърши обучението. Видът на работата се определя с трудовата функция, за която трябва да се обучи ученикът. По своята правна същност ДУ е вид ТД. В сравнение с обикновения ТД РД като страна по ДУ по­ема допълнителни задължения спрямо ученика и преди всич­ко да го обучи в процеса на работата по определена профе­сия или специалност. От своя страна едно от основните задъл­жения на ученика се изразява в това в процеса на работата и в границите на работното време да усвои професията или специалността.

ТД-и за допълнителен труд. ТД-и за допълнителен труд са особени ви­дове договори, защото предпоставят съществуването на ос­новно ТПО. Основно ТПО ще е налице, когато Р/С изпълнява уговорената трудова функция на пълно работно време. Разпоредбите на КТ забраняват сключването на ТД за допълнителен труд: а) за Р/С-и, които работят при специ­фични условия и рискове за живота и здравето им; б) за Р/С-и, които са определени в закон или в акт на МС. Максималната продължителност на работното време по ТД за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното ТПО при подневно изчисляване за Р/С, ненавършили 18-годишна възраст не може да бъде повече от 40 часа седмично, а за навършили 18-годишна възраст - повече от 48 часа седмично. При изричното им писмено съгласие Р/С-те могат да работят и повече от 48 часа седмично. За тази цел те дават писменото си съгласие на РД, при когото работят по ТД за допълнителен труд. ТД-и за допълнителен труд са два вида - ТД за допълнителен труд при същия работода­тел и ТД за допълнителен труд при друг работо­дател. ТД за допълнителен труд при същия работодател. Този вид ТД за допълнителен труд предпоставя наличието на основно ТПО между Р/С и същия РД. Основно е това ТПО, което е за пълно работно време на Р/С. С ТД за допълнителен труд при същия РД, от една страна, може да се уговаря само работа, която е извън трудовите задъл­жения на Р/С по основното му ТПО. От друга стра­на, уговорената работа по ТД за допълнителен труд трябва да се извършва извън установеното за Р/С работно време по основното ТПО. Когато предприятието има нуж­да от извършване на работа, която е предмет на ТД за допълнителен труд, и РД разполага с парич­ни средства за трудово възнаграждение на Р/С, може да се сключи ТД за допълнителен труд с даден Р/С. Работното време на Р/С по ТД за допълнителен труд може да се изчислява подневно или сумирано. Това зависи от характера на извършваната работа. Необходимо е в ТД за допълнителен труд да се уговори продължителността на работното време и неговото разпределение.

ТД за допълнителен труд при друг работодател. Р/С може да сключва ТД-и и с други РД-и извън установеното за него работно време по основното ТПО, освен ако не е уговорено друго в основното му ТПО. При ТД за външно съвместителство меж­ду страните се договарят необходимите условия. Уговарянето на продължителността на работното време и неговото разпределение в ТД за външно съвме­стителство е едно от необходимите договорно установени условия. Законодателят дава възможност на Р/С да сключва и повече от един ТД за външно съвместителство. За РД, който ще е страна по ТД за външно съвместителство, не е необходимо наличието на предварително писмено съгласие от РД, при кого­то Р/С работи по основно ТПО, с оглед действителността на ТД за външно съвместителство. ТД за външно съвместителство може да бъде сключен като срочен или за неопределено време в зави­симост от постигнатото съгласие между страните, тъй като в закона няма ограничения за това.

ТД за работа през определени дни от месеца. ТД може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Този вид ТД-и могат да се сключват както при наличието на основ­но ТПО, така и без наличието на такова. ТД за работа през определени дни от месеца може да се сключ­ва както за неопределено време, така и като срочен. Законодателят при този вид ТД-и не ограни­чава месечната норма работни часове, както и броя на ра­ботните дни от месеца. Той поставя само изискването за работа през определени дни от месеца. По такъв начин се предоставя свобода на страните по ТПО и с оглед нуждите на РД да се договорят за работа в определени дни от месеца. ТД за работа през определени дни от месе­ца може да се сключва по два начина, но задължително в пис­мен вид. Единият начин е за работа през точно определени дни от месеца на пълно работно време, изразено в часове на тези работни дни. Другият начин е за работа на част от законоустановеното работно време, изразено в часове, през определени дни от ме­сеца. Превръщане (трансформиране) на срочен ТД в договор за неопределено време.

Съгласно КТ - ТД, сключен за определен срок, се превръща (трансформира) в договор за неопределено време при съвкупното наличие на следните пред­поставки: 1) да е налице действителен ТД за опре­делен срок; 2) определеният срок на ТД да е изтекъл; 3) Р/С да е продължил да рабо­ти пет или повече работни дни след изтичане на уговорения в ТД срок; 4) през времето, когато Р/С е работил след изтичането на определения в ТД срок, да не е направено от РД писмено възра­жение срещу продължаването му на работа. Възможно е РД предварително да из­даде писмена заповед за прекратяване на ТД, считано от деня на изтичането на уговорения срок. Наличие­то на такава писмена заповед освобождава РД от задължението да прави писмено възражение. 5) необходимо е длъжността, на която продължава да работи Р/С, да е вакантна. Срочният ТД за заместване на отсъстващ Р/С, може да се превърне в ТД за неопределено време при кумулативното наличие на посочените горе предпостав­ки за трансформирането на сключения срочен ТД, ако ТД със заме­ствания Р/С се прекрати през времето на заместването му.