18. Източници на капитал за фирмите

Финансиращите решения засягат дясната страна на баланса на фирмата, където се отразяват източниците на капитала. Самите източници на капитал представляват задълженията на фирмата към притежателите на емитираните от нея ценни книжа.
Според характера на тези задължения капиталът на фирмата се дели на собствен и привлечен.
Собственият капитал включва обикновените акции, привилегированите акции и конвентируемите привилегировани акции. Към него се отнасят и допълнителния капитал, резервите и неразпределената печалба.
Привлеченият капитал вклюва заеми на фирмата под формата на облигации, конвертируеми облигации, банкови заеми, депозитни сертификати, търговски ценни книжа и други.
Източните на капитал на фирмата могат да се разделят на вътрешни и външни.
Към вътрешните източници се отнасят неразпределената печалбаи амортизационните отчисления.
Външните източници на капитал от своя страна са привлечените от фирмата средства от финансовите пазари чрез емисии на акции, облигации и от различни видове заеми.