17. Публично пласиране при емисия на акции

Публичната емисия на нови акции може да се извърши по два начина- чрез обща кеш оферта или чрез привилигирована подписка, която представлява емисия на акции по право, предлагани само на съществуващите акционери.
Предлагането на нови акции става след решение на общото събрание на дружество, което определя размера на емисията и начина на нейното пласиране. Превишението на емисионната над номиналната стойност се отнася към допълнителния капитал на дружеството.

Публично предлагане на емисия на облигации
Публичното предлагане на облигации се предхожда от решение на общото събрание на акционерите за издаване на облигационен заем и за неговите параметри. Акционерното дружество има право да емитира облигации след представяне на заверени от одитор годишни счетоводни отчети за тригодишен период преди емисията.
Проспектът за емисията на облигации, освен задължителните реквизити, трябва да съдържа и условията, при които емитентът може да изплати предсрочно облигационен заем; задължение на емитента да спазва определени показатели до погасяването на заема; описание на обезпечението на облигационния заем; описание статута на облигационерите като кредитори на дружеството.

Как се определя цената при публична емисия на ценни книжа
Определянето на цената при публично предлагане на ценни книжа може да бъде извършено по няколко начина:
• По предварително определена цена. В този случай проспектът съдържа покана към инвеститорите да декларират участие в подписката чрез задължение за покупка на заявената от тях сума от общата номинална стойност на емисията.
• По променлив курс. Предлагането на публична подписка при условията на променлива цена се извършва чрез акционните (тръжни) методи. Те дават възможност да се формират реални цени на предлаганите ценни книжа.
• В съответсвие с принципа на свободната продажба. В случая пласирането на ценните книжа на свободна продажба обикновенно се извършва при посредничеството на няколко банки, обединени в консорциум.
• Продажба чрез включване на ценните книжа в борсовата търговия. При този вид пласиране на ценни книжа се допускат до търговия на регулиран пазар, обикновено на борсата.
При процедурата за предлагане на ценни книжа чрез аукцион при аукциона емитентът обявява всички параметри на емисията, с изключение на емисионната цена, която се определя от пазара.
Съществуват няколко начина чрез които може да се определи цената на тръжните методи:
• Всеки класиран участник заплаща обявената от него цена.
• Цената на емисията се определя като единна за всички участници.
Друг вариант за определяне на цената е тя да се фиксира като близка до среднопретеглената цена или до цената на приключване на подписката, но участниците в търга да се класират според близостта на заявената от тях цена до така определената цена за аукциона.

Цена на акциите по право
Чрез емисията на права досегашните акционери придобиват право да закупят нови акции в определено съотношение към досега притежаваните акции по фиксирана цена, която е по- ниска от пазарната цена на акцията. Това право може да бъде реализирано в рамките на определен срок. През времето до изтичане на срока на упражняването на правото, то може да се продава и купува. Ако акционер не желае да упражни правото, то може да се продава и купува. Ако акционерът не желае да упражни правото си или няма необходимия брой акции, за да закупи 1 нова, той може да продаде своето право на друг акционер. Правото има собствена цена, която се сформра на пазара. Тя зависи от търсенето и предлагането на права и акции, бъдещите очаквания за развитие на дружеството и състоянието на капиталовия пазар.