16. Трудово правоотношение – субекти, съдържание, основания за възникване.

Трудовото правоотношение (ТПО) установява юридическата връзка между РД и Р/С, по която Р/С се задължава да предоста­ви работната си сила на РД за изпълнение на уго­ворената между тях трудова функция, а РД се задължава да осигури на Р/С безопас­ни и здравословни условия на труд и да му заплаща трудово възнаграждение.

ТПО се характеризира с редица белези:
1) личен характер - уговорената трудова функция тряб­ва да се изпълнява лично от Р/С. Той е носителят на работната сила и не може да бъде заместен от друго лице при изпълнението на трудовата функция.
2) ТПО е двустранно. От едната страна е РД, а от другата – Р/С. За двете страни възникват насрещни права и задължения. Общото изискване за придобиването на качеството на Р/С е трудовата дееспособност на лицето. Трудовата дееспособност се изразява в способността на ли­цето да придобива права и да поема задължения, свързани с предоставянето на работната сила на РД. Трудовата дееспособност съгласно КТ на­стъпва с навършването на 16-годишна възраст на лицето. От този момент насетне ФЛ-а могат да бъдат стра­на по ТПО-я, без да е необходимо съгласи­ето на техните родители или попечители. По изключение трудовата дееспособност може да възник­не до навършване на 15-годишна възраст, както и при навършени 15, но ненавършени 16 години. Не могат да бъдат субекти на ТПО-я лица, които са поставени от съда под запрещение. Р/С - това е трудово дееспособно ФЛ, което предоставя ра­ботната си сила на РД срещу трудово възнаграж­дение. Работникът като страна по ТПО полага предимно физически труд, а служителят - пре­димно умствен труд. В ТПО страната, на която Р/С предоставя работната си сила, е РД. РД е всяко ФЛ, ЮЛ (предприятие, учреждение, орга­низация, кооперация, заведение, дружество и др.), което самостоятелно наема ра­ботници или служители по ТПО. В слу­чаите, когато РД е ФЛ, то трябва да е граждански дееспособно, т.е. да е навършило 18-годишна възраст, и да не е под запрещение. Когато РД е ЮЛ, това му качество трябва да е придобито по установения за тази цел ред в действащото законодателство.
3) ТПО е продължаващо се.. ТПО не се прекратява с изпълнението на едно задължение, защото то не се свежда до едно право и до едно насрещно задължение, а се състои от повече права и задълже­ния. Правата и задълженията на страните не могат да бъдат осъществени с еднократни действия. Тяхното осъществяване изисква постоянно извършване на едни или други действия през определеното работно време.
4) ТПО винаги е възмездно. За труд, положен от Р/С, РД му дължи възнаграж­дение.

Съдържанието на ТПО включва съвкупността от насрещни права и задължения на РД и на Р/С. Р/С има две основни групи задъл­жения: да предоставя работната си сила на РД за изпълнение на определена трудова функция и да спазва уста­новената трудова дисциплина (това са задължени­ята за точно и добросъвестно изпълнение на работата, за спаз­ване на работното време, опаз­ване имуществото на работодателя и др). РД също има две основни групи задълже­ния: Той трябва да осигури на Р/С условия за изпълнение на работата. РД трябва да осигури на Р/С работата, която е определена при възникване на ТПО; работно място и условия в съответ­ствие с характера на работата; безопасни и здравословни условия на труд и др. РД има задължението да плаща в установените срокове на Р/С уговореното възнаграждение за из­вършената работа. Основания за възникване на ТПО.

Основанията за възникване на ТПО-я са предвидени в КТ. Това са:
а) трудов договор;
б) избор
в) конкурс.
При трудовия договор ТПО възниква при съвпадане на насрещ­ните волеизявления на РД и Р/С. Още при възникването на това правоотношение стра­ните уговарят необходимите за учредяване на ТПО условия. При избора и конкурса възникването на ТПО е свързано освен с РД и Р/С, с участието и на други субекти (комисия за про­веждане на конкурса и избирателното тяло).