16. Банков консорциум

В редица случаи размерите на емисиите са големи, което затруднява тяхното пласиране от един посредник. Тогава се използват услугите на няколко банки, които за целта се обединяват в сдружение с временен характер(банков консорциум). Консорциум може да се сформира и когато посредникът е в състояние да извърши емисионната сделка самостоятелно. В този случай участието и на други банки при пласирането на ценните книжа е с цел бъдещо сътрудничество или по желание на емитента.

Банката- организатор изпълнява най- важната роля в консорциума. Тя подготвя заедно с емитента договора за емисионната сделка, съставя проспект, разпределя ценните книжа между останалите членове на консорциума, превежда по сметкана на емитента постъпилите средства, изготвя сметките и отчета от операциите на консорциума. След пласирането банката- организатор извършва формалните процедури по допускането на ценните книжа до търговията на фондовата борса и често поема отговорността по формирането на нормален вторичен пазар на ценните книги. Банката- организатор също така разпределя и сумите, които трябва да бъдат изплатени на участниците в консорциума, съобразно тяхната квота. На разпределение подлежат комисионните за ангажимент, които се изплащат от емитента.