15. Вписване и времетраене на КТД, действие на КТД по отношение на лицата. Отговорност за неизпълнение на КТД.

КТД се вписва в специален ре­гистър в инспекцията по труда, в района на която е седали­щето на работодателя. Когато работодателите имат седали­ща в различни райони, вписването се извършва в една от ин­спекциите по труда. КТД-и с от­раслово и национално значение се вписват в Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда". Вписването се извършва въз основа на писмено заявление на всяка от страните в едномесечен срок от получаването му от инспекцията по труда. Към заявлението се прилага подпи­сан от страните екземпляр от КТД и електронен образ на документа. Вписването в специалния ре­гистър има доказателствено значение за органа, пред който е отнесен за разрешаване възникналият спор за изпълнението на включените в КТД задължения. КТД влиза в сила от деня на сключването му, доколкото в него не е уговорено друго. Це­лесъобразно е страните да посочат в КТД и дата, от която той като цяло или отделни негови кла­узи влизат в сила.

Действие на КТД по отношение на лицата. КТД има действие спрямо работ­ниците и служителите, които са членове на синдикалната организация, страна по договора. КТД се прилага към тях на основание членуването им в тази организация и от момента на влизането в сила на договора, тъй като представителството и защитата на интересите, коя­то синдикалната организация осъществява, се отнася преди всичко за нейните членове. Съгласно КТ работниците и служителите, които не членуват в синдикалната организация - страна по КТД, могат да се присъединят към сключения КТД от техния работода­тел с писмено заявление до него или до ръководството на син­дикалната организация, която е сключила договора, при ус­ловия и по ред, определени от страните по договора. Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за КТД-и, сключени в предприятието, по отрасли, браншове или общини, с които е обвързан, и да държи на разположение на работниците и слу­жителите техните текстове.

Отговорност за неизпълнение на КТД. При неизпълнение на задълженията по КТД искове пред съда могат да предявят страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото КТД се прилага. Неизпълнението се отнася до конкретни задължения на страните по договора. Синдикалната организация, страна по КТД, може да предяви иск, когато неизпълнението на задълженията на работодателя по КТД се отнася за всички или за голяма група работници и слу­жители, както нейни членове, така и тези, които са се присъе­динили към договора. Отделният работник или служител, към който се прилага КТД, може да предяви иск, когато неизпълнението на задълженията по КТД е спрямо него. Решенията на съда по искове, предявени индивидуално от работника или служителя, имат действие само по отношение на него. Законодателят предос­тавя право на всяка от страните по договора, както и всеки работник или служител, спрямо когото КТД се прилага, да предявят иск пред съда за обявяване на недействителност на КТД или на отделни негови клаузи, ако противоречат на закона или го заобикалят.