15. Посредничество при емисиите на ценни книжа. Гаранти

Посредниците обикновено са финансови институции и преди всичко банки. Основните функции, изпълнявани от посредниците, са:
• Пласиране на емисията.
• Предоставяне на доверие.
• Поемане на риск.
• Предоставяне на съвети.
• Техническо реализиране на емисията.
В зависимост от това дали емитентът прдлага емисията чрез посредник или не, емисиите биват самостоятелни( преки) или косвени( емисии чрез посредник). Когато емитентът самостоятелно пласира ценните книжа, се намаляват разходите по предлагането на емисията, но емитентът сам поема рисковете по нея. Поради това твърде рядко фирмите са склонни да предлагат самостоятелни емисии. Такива емисии обикновено се извършват от банките други финансови институции.