15. Производство пред комисията за защита на кокуренцията.

Чл. 70. (1) Производството по установяване на нарушения и налагане на санкции по глави трета и четвърта от този закон и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност се образува на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4.
(2) Производството по ал. 1 се образува в 7-дневен срок от постъпване на искането, съответно от решението на комисията.
(3) Решението за образуване на производство по инициатива на комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 не подлежи на обжалване.

Съдържание на искането
Чл. 71. (1) Искането по чл. 38, ал. 1, т. 3 трябва да е на български език и да съдържа:
1. името/наименованието и данни за регистрацията/единния граждански номер на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;
2. адреса/седалището и адреса на управление на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;
3. описание на обстоятелствата, на които се основава искането и твърдяното нарушение;
4. в какво се състои искането;
5. доказателствата в подкрепа на искането;
6. подписа на лицето, което подава искането, или на неговия представител;
7. документ за платена държавна такса.
(2) Искането по ал. 1 се подава по образец, утвърден от комисията.

Проучване
Чл. 72. Комисията извършва проучване по производството, като упражнява правомощията си по чл. 45.

Доклад на работния екип
Чл. 73. (1) След събиране на достатъчно доказателства относно последващия ход на производството работният екип, определен по чл. 39, ал. 2, изготвя доклад и го представя на наблюдаващия член на комисията.
(2) Наблюдаващият член на комисията уведомява председателя за изготвения доклад. Председателят с резолюция насрочва закрито заседание на комисията в 14-дневен срок от приключване на проучването, на което се решава по-нататъшният ход на производството.

Закрито заседание
Чл. 74. (1) След разглеждане на доклада по чл. 73 комисията в закрито заседание постановява:
1. решение, с което установява, че не е извършено нарушение или че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност;
2. определение, с което връща преписката за допълнително проучване със задължителни указания за работния екип, определен по чл. 39, ал. 2;
3. определение, с което предявява твърденията за извършено нарушение на закона от ответната страна.
(2) В определението по ал. 1, т. 3 се посочва срок не по-кратък от 30 дни, в който молителят и ответната страна имат право да представят своите писмени възражения по предявените твърдения, а конституираните заинтересовани лица - своето становище. В определението се посочва, че страните и заинтересованите лица имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55, както и право да бъдат изслушани от комисията по реда на чл. 76 в открито заседание.
(3) В случая по ал. 1, т. 3 на молителя и на ответната страна се предоставя версия, която не съдържа производствена, търговска или друга защитена от закона тайна на страните по определението, а конституираните заинтересовани лица се уведомяват за постановеното определение по ал. 1, т. 3. Срокът за представяне на възражения и становища по ал. 2 започва да тече от деня на получаване на определението или писменото уведомление за него.
(4) Едновременно с представянето на възраженията си страните са задължени да представят и всички доказателства, с които разполагат в своя подкрепа.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 страните се уведомяват за решението на комисията, както и че имат достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55.

Поемане на задължения от ответната страна
Чл. 75. (1) Ответната страна по чл. 74, ал. 2 може да предложи да поеме задължения, с които да се постигне преустановяване на поведението, във връзка с което е образувано производството.
(2) Комисията може да одобри с решение тези задължения. В този случай комисията прекратява производството, без да установява наличие на нарушение, като постановява, че вече не съществуват основания за продължаване на производството. С решението комисията може да определи и срок на действие на поетите задължения.
(3) Комисията не може да приеме решение за поемане на задължения в случай на тежко нарушение на закона.
(4) Комисията може по искане или по своя инициатива да възобнови производството, прекратено по ал. 2, когато:
1. настъпи промяна по отношение на някои от обстоятелствата, на които се основава решението по ал. 2;
2. предприятията не изпълняват поетите задължения;
3. се установи, че решението се основава на предоставена непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща информация.

Изслушване на страните и заинтересованите лица в открито заседание на комисията
Чл. 76. (1) Страните и заинтересованите лица имат право да бъдат изслушани от комисията в открито заседание преди постановяване на решение по същество.
(2) Комисията по своя преценка може да изслуша и други лица.
(3) След изтичане на срока за представяне на възражения и становища по определението по чл. 74, ал. 1, т. 3 председателят с резолюция насрочва открито заседание, на което комисията изслушва страните и заинтересованите лица. Откритото заседание се насрочва за ден, определен не по-рано от 14 дни след изтичане на срока за представяне на възраженията или становищата по предявените твърдения за извършени нарушения. Страните и заинтересованите лица се уведомяват за насроченото открито заседание за изслушването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Страните и заинтересованите лица, както и лицата по ал. 2 се изслушват от комисията при закрити врати.
(5) Заседанието на комисията започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата.
(6) На страните и на заинтересованите лица могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя.
(7) Когато сметне, че обстоятелствата по случая са изяснени, председателят на комисията предоставя възможност на страните за становища.
(8) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят на комисията закрива заседанието.

Закрито заседание
Чл. 77. (1) След изслушването на страните председателят на комисията насрочва закрито заседание. На него комисията постановява решение, с което:
1. установява извършеното нарушение и нарушителя;
2. налага имуществени санкции, периодични санкции и/или глоби;
3. установява, че не е извършено нарушение по този закон или че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност;
4. постановява прекратяване на нарушенията, включително като налага подходящи поведенчески и/или структурни мерки за възстановяване на конкуренцията;
5. постановява, че решението за групово освобождаване не се прилага в конкретния случай и определя срок за привеждането му в съответствие с чл. 17 или прекратяване;
6. постановява, че разпоредбите на съответния регламент на Европейския съюз за групово освобождаване от забраната по чл. 81, ал. 1 от Договора за създаване на Европейската общност не се прилагат в конкретния случай, и определя срок за привеждането му в съответствие с чл. 81, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност или прекратяване.

(2) Комисията с определение може да:
1. приеме нови твърдения за извършено нарушение по закона по реда на чл. 74, ал. 1, т. 3;
2. върне за допълнително проучване преписката със задължителни указания.
(3) С решението си по ал. 1, т. 4 комисията налага структурни мерки само когато няма поведенческа мярка, която да е равностойна по своя ефект, или когато такава равностойна по своя ефект поведенческа мярка би била в по-голяма тежест за съответното предприятие, отколкото структурната мярка.
(4) Страните се уведомяват за постановеното решение по ал. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.