14. Процедура по изготвянето, сключването и изменението на КТД.

Проектите за КТД-и на равнище пред­приятие се изготвят от съответните синдикални организации и се предоставят на съответния работодател. Когато в предприятието има само една синдикална орга­низация, КТД се сключва между нея и работодателя. В случаите, когато в предприятието има две или повече от две синдикални организации, са възможни две хипо­тези: Едната хипотеза се изразява в това, че всички синдикални организации в предприятието са една страна по КТД. За целта е необходимо да постигнат съгла­сие чрез ръководствата си за изготвяне на общ проект за КТД и да го представят на работодате­ля за водене на преговори за неговото сключване.
Според другата хипотеза в случаите, когато ръководства­та не могат да съгласуват помежду си общ проект за КТД, тогава всяка от синдикалните организации поотдел­но може да изготви свой проект и да го предложи за обсъждане и приемане на общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълно­мощниците). Приетият проект за КТД заедно с извлечение от протокола на общото събрание се предоставят на работодателя за воде­не на преговори за неговото сключване. КТД-и на отраслово и браншово равнище могат да сключват само съответните представител­ни организации на работниците и служителите и на работода­телите. Представителните организации на работниците и служи­телите изготвят и представят на представителните организа­ции на работодателите общ проект на КТД. За изработване на проекта за КТД е необходимо ръководството на синди­калната организация (организации) в пред­приятието да разполага с необходимата информация за ико­номическото и финансовото състояние на предприятието. Тази информация, осигурявана от работодателя, е важно условие за изработване на реален проект за КТД. От една страна, работодателите могат да откажат предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да им на­несе вреди. От друга страна, може да бъде предоставена съответната информация, но с изискване за поверителност. Отказът на работодателя за предоставяне на информация трябва да бъде обоснован. При изготвяне на проекта за КТД ръководството на синдикалната организация е длъжно да се съобрази с вече сключените КТД-и, с които страните са обвързани. По подготвения проект за КТД се пристъпва към непосредствени преговори между двете стра­ни. Преговорите за сключване на нов КТД трябва да започнат не по-късно от три месеца преди изти­чането на срока на действащия КТД. КТД се смята за сключен за срок една година, доколкото в него не е уговорен друг срок, но за не повече от две години. Страните могат да уговорят по-кратък срок на действие на отделни негови клаузи. КТД се сключва в писмена фор­ма в три екземпляра - по един за всяка от страните и един за съответната инспекция по труда, и се подписва от предста­вителите на страните. Изискването за писмена форма на КТД е необходимо за неговата действи­телност. КТД може по всяко време да бъде изменен по взаимно съгласие на страните по реда на негово­то сключване. Страната, поискала неговото изменение, тряб­ва мотивирано да изложи обстоятелствата, които са възник­нали след неговото сключване и страните не са имали реална възможност да се съобразят с тях. Внесените изменения в КТД е не­обходимо да бъдат представени в съответната инспекция за вписване в специалния регистър. Работниците и служители­те, които не са членове на синдикалната организация - стра­на по КТД, отново трябва да пода­дат писмено заявление за присъединяване.