14. Емисия на ценни книжа от фирмата- начин и процедури

Емисията на ценни книжа е един от най- значимите външни източници за финансиране на предприятията. Ефективното финансиране чрез емисии на ценни книжа се постига, когато емитентът има реална възможност да се финансира бързо и евтино от първичния пазар на възможно най- ниска цена.
Пласирането на ценните книжа може да се извърши по два начина: чрез публично пласиране и чрез директна продажба на определени лица. Във втория случай обикновенно ценните книги се предлагат на избрани големи инвеститори. При директното пласиране не се изисква подготовка и публикуване на проспект, а разходите по емисията са по- ниски от тези при публичното предлагане. Недостатък на този вид предлагане е по- ниската ликвидност на книжата.
За да се предлага емисията публично е необходимо да бъде публикуван проспект за нея. Проспектът съдържа информация за емитента и за предлаганите ценни книги, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на фирмата- емитент и на правата, свързани с ценните книги. Проспектът не може да съдържа неверна, заблуждаваща или непълна информация. Задължително в проспектът се посочват данните за емитента; описание на дейността му за последните 3 години, предхождащи емисията; основни рискове, свързани с дейността; годишни финансови отчети за последните 3 години, заверени от одитор; данни за предлаганите ценни книжа; както и данни за предишни емисии на емитента с информация за изплатените дивиденти, лихви и други.

Разходи за публична емисия
Разходите за осъществяване на публична емисия на ценни книжа включват комисиони за финансово посредничество, такси за регистрация, разходи за реклама, печат, консултации, предварителни проучвания и др. Размерът на разходите е в обратна зависимост към големината на емисията- колкото по- малък е обемът, толкова по- висок е процентът на разходите, свързани с нея.