13. Финансови пазари

Една от най- важните класификации на финансовите пазари е разделението им на първични и вторични. Първични са тези, на които се извършва първоначалната емисия на ценни книжа от компаниите. На вторичните пазари се търгуват вече емитирани ценни книжа. Парите, инвестирани на вторичните пазари, не отиват в компаниите – те се движат между инвеститорите. Основната цел на тези пари е осигуряването на ликвидност.
Финансовите пазари могат да бъдат диференцирани в зависимост от характеристиките на търгуваните на тях ценни книжа на парични и капиталови. На паричните пазари се търгуват дългови инструменти със срок до 1 година. Типични инструменти за пазричните пазари са съкровищните бонове, депозитните сертификати и търговските ценни книжа. На капиталовите пазари се търгуват дългосрочни ценни книжа. Най- характерните за този пазар инструменти са акциите и облигациите.
Финансовите пазари се делят и на борсови и извънборсови. На борсовите пазари се търгуват ценни книжа на едни от най- големите и престижни компании. Достъпът до тези пазари е ограничен от високите изисквания, поставяни пред фирмите- емитенти. Ценните книжа на повечето компании се търгуват на организирани извънборсови пазари, които представляват мрежа от посредници, използващи електронна система за обявяване на цени купува и продава.