13. Нелоялно привличане на клиенти.

Чл. 36. (1) Забранява се осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори, или се осуетява сключването им с конкуренти.
(2) Забранява се предлагането или даването на добавка към продаваната стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга, с изключение на: рекламни предмети с незначителна стойност и с ясно посочване на рекламиращото предприятие; предмети или услуги, които според търговската практика са принадлежност към продаваната стока или извършваната услуга; стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества.
(3) Забранява се извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга. Комисията на основание чл. 8, т. 14 приема правила, с които определя в кои случаи стойността на обещаваната награда значително надвишава цената на продаваната стока или услуга.
(4) Забраняват се продажбите на вътрешния пазар на значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им, с цел нелоялно привличане на клиенти.
Съдържа се специфична особеност за разлика от чл.29 и др. случаи на специални състави се ИЗИСКВА настъпването на конкретен резултат, като вероятността да настъпи такъв резултат не е достатъчен. За съставомерността на това деяние нелоялните действия следва да са насочени не просто към привличане на клиенти, а конкретно към привличане на конкурентите и това действие да е довело до прекратяване или нарушаване на договори на конкурентите. Може да се постави въпроса дали прекратяването или нарушаването на договора ще бъде достатъчно да е нарушена забраната по чл.36 или да са влезли в договорни отношения с нелоялния конкурент. Би следвало да се приеме, че фактическият състав ще е завършен едва когато клиентите на този конкурент са станали клиенти на нелоялния конкурент. Поведението обаче не е много реално предвидимо и веднъж отказали се от контрагента си в резултат на нелоялни действия извършени от негов конкурент те впоследствие могат да сключат договор с трети алтернативен доставчик и изобщо да се откажат за този продукт. В този смисъл дори недобросъвестния търговец да не е успял да извлече преки ползи достатъчен би бил факта, че е повлиян от потребителите и е довело до отдръпването от негов продукт. доколкото обаче елемента от факт. състав на чл. 36, ал.1 е прекратяването или нарушаването на договор и следва да се докаже по надлежния ред следва да се докаже върху стоки и услуги, чиято покупка и използване не налага формално сключване на писмен договор и поради това до този момент и практиката се е ограничила до случаите когато договорни отношения между лица и клиент предполагат писмено волеизявление. Привличането на клиент, в резултат на което се прекратява сключен договор с конкурент не би представлявало нелоялната конкуренция ако обективно е обусловено предлагането на по-добри условия с новия конкурент. Поради тази причина трябва да се представят ясно доказателства и то несъмнени доказателства и да се достигне до ясен и несъмнен извод, че не сключването или прекратяването на договора е причинно следствена връзка на нелоялната конкуренция, а не че лицето, което е било по съответния договор може да си е намерило по-добри условия. чл.36, ал.2 забранява предлагането или даването на добавка към продавана стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга и са изключени рекламните предмети на значителна стойност и с ясна …… на рекламиращото предприятие. Забраната по чл.36, ал.2 цели да избегне такова търсене което да отклони потребителите от един продукт към друг не заради неговите качества а поради възможността да се получи нещо безплатно или на привидна цена. Достатъчно е самото предлагане на тази добавка. Даването на добавки по принцип както се разбра е една обичайна практика и това е един от основните начини за реклама. Чрез раздаване на брошури също е начин да се рекламира. Казано е в чл. 36, ал.2 че не представлява нарушение – незначителна стойност. Трябва да се прави разлика между добавка и принадлежност. за принадлежност се говори тогава когато е налице връзка между стоката и услугата и тази, която допълнително се предлага. Заедно с основната стока се предлага консуматив с който да работи тази стока – прахосмукачка с торбички.

ОБЕЩАВАНЕ НА НАГРАДИ – няма много практика по този въпрос. В чл.36, ал.3 се забранява извършването на продажба когато заедно с нея се предлага и обещава нещо, от което зависи решаването на задачи и .т.н. създавате се предпоставки за изместването на конкурента и купуването на стоката се провежда в лотария. Нуждата може да не съществува за потребителя, но той си я купува, включително когато стоката е с по-лошо качество от тази на конкурента. Това поведение на безспорно уврежда интересите на останалите конкуренти и води до изпускане на потребителското търсене. Продажба по смисъла на чл.36, ал.3 е всяко възмездно разпространение на продукт като не се конкретизира и не се ограничават интересите. Продажбата означава прехвърлянето на собственост върху една вещ, тъй като може да бъде продадено и право срещу определена цена. основната характеристика е възмездност и когато липсва възмездност действието не би попаднало в хипотезата на чл. 36 ЗК. Вторият елемент от фактическият състав е изискването на стойността на паричната или предметната награда да нахвърля цената на предлаганата стока или услуга и КК е възприело, че такова надвишаване на награда или услуга значително надхвърля цената на стоката или услугата че тя надвишава със 100 пъти или с повече от десет МРЗ за страната.
чл.36, ал.4 – регламентира се забраната на продажба на вътрешния пазар на значителни количества стоки за продължително време на цени по-ниски от разходите за производството и реализацията им с цел нелоялно привличане на клиенти. За да бъде налице това нарушение по чл. 36, ал.4 трябва да са установени всички елементи на фактическия състав – трябва да е реализирана продажбата. намерението не може да изпълни тази хипотеза. В константната си практика КК приема, че количествата на предлаганата под себестойността продукция трябва да са толкова значителни и периодът да бъде толкова дълъг, че търсенето трябва да бъде пренасочено към услугите на нарушителя в такава степен че реално установява нерентабилност на услугите. по отношение на преценката кой период е продължителен трябва да се видят съответните характеристики на обсъждания продукт. За понятието значително количество важи същото – напр. това което предлагат кабелните телевизии те постоянно ни ги предлагат тези неща. това го предлагат непрекъснато и трябва да се сравнява с безплатен интернет, стационарен телефон и прочие. разбира се че от предлагания пакет има съревнование и няма да има нарушение на чл.36 тъй като сам клиентът преценя. Пакетите са близки по цени и има много малки разлики в цената. това не е позната практика у нас но в големите хранителни вериги в Европа се предлагат на цени под себестойността.