12. Общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците).

Правната уредба на общото събрание на работниците и служителите (ОСРС) (събранието на пълномощниците) се съдържа в разпоредбите на КТ. ОС се състои от всички работници и служи­тели в предприятието, независимо от служебното положение на работника или служителя и характера на изпълняваната от него работа, както и от синдикалната му принадлежност. ОСРС не под­меня синдикалните организации в предприятието, а съществу­ва паралелно с тях. Те са две самостоятелни форми на пред­ставителството на работниците и служителите в предприя­тието. ОСРС не дублира дейността на синдикалните организации в предпри­ятието. Докато членуването в синдикална организация е доб­роволно, по вътрешно убеждение на работника или служите­ля, то включването на всички работници и служители в ОС е законоустановено, т.е. те по право са него­ви членове. ОС действа като такова, когато в него не­посредствено участват всички работници и служители в пред­приятието. Това е възможно, когато колективът от работници и служители не е голям, всички работници работят на едно и също място в една и съща работна смяна и т.н. Когато оба­че организацията на труда, например сменен режим на рабо­та в предприятието или други причини, като например броят на работниците и служителите е голям, работят в територи­ално отдалечени поделения на предприятието, не позволяват функционирането на общо събрание, тогава по инициатива на работници и служители или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. Събранието на пълномощниците се състои от представи­тели на работниците и служителите, избрани от общите събра­ния в структурните звена на предприятието за определен срок, като например цехове, участъци и др. Нормата на предста­вителство се определя в зависимост от общия брой на работниците и служителите и от възможнос­тите на работодателя да осигурява помещение за провежда­не на събранието на пълномощниците.

На ОСРС са пре­доставени редица правомощия.
1) само да определя реда за своята работа.
2) алтернативна възможност за него­вото свикване:
а) от работодателя, или
б) от ръководството на синдикалната организация, или
в) по инициатива на не по-малко от една десета от работниците и служителите (пълно­мощниците) от предприятието.
3) за необходимия кворум (присъствието на определен брой работници и служители) да приема валидни решения.
4) да приема решенията с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в КТ, в друг закон или устав на обществена орга­низация или сдружение не е предвидено друго. ОСРС само определя реда за своята работа. Този ред включва например въпросите за избора на председателя на събранието, т.е. дали изборът да се произве­де с тайно или явно гласуване и т.н. Законодателят въвежда изискването, съгласно което ОС ще бъде редовно, ако на него присъстват по­вече от половината от работниците и служителите (пълно­мощниците). Това изискване има важно значение с оглед дей­ствителността на приетите от ОСРС решения.

Правомощия на представителите на работниците и служителите. Представителите на работниците и служителите имат след­ните основни права: да бъдат информирани от работодателя по начин, който им позволява да оценят евентуалното въздействие на предвидените от компетентните органи мер­ки; да изискват от работодателя да им предостави не­обходимата информация, ако това не е направено в опреде­лените срокове; да участват в процедури по консулти­ране с работодателя и да изразят становището си по предви­дените от компетентните органи мерки, което да се отчете при вземането на решение; да изискват срещи с работодате­ля в случаите, когато се налага да го информират за поста­вените от работниците и служителите въпроси; на достъп до всички работни места в предприятието или поделението на предприятието; да участват в обучение във връзка с упражняване на техните функции. Представителите на работниците и служителите имат две основни задължения.
1) да информират работниците и служителите:
а) за получената информация от работодателя;
б) за исканията до работодателя да им предостави необходимата информация, когато това не е направено в определените срокове;
в) за резултатите от прове­дените консултации с работодателя;
г) за резултатите от проведените срещи с работодателя относно поставените му въпроси от работници­те и служителите.
2) представителите на работни­ците и служителите са длъжни да не разгласяват и да не използ­ват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията за евентуалното въздействие на предвидените от компетентни­те органи мерки и друга необходима информация, която им е предоставена от работодателя с изискване за поверителност, докато са представители на работниците и служителите, както и след преустановяване на функциите им.