11. Представителни организации на работодателите.

Разпоредбите на КТ установяват критериите за признаване на представителни орга-низации на работодателите на национално равнище.

За представителни организации на работодателите на национално равнище се признават:
1) организациите, които имат:
а) най-малко 750 членове, всеки от които има не по-малко от 10 души работници и служители, наети на работа по трудово правоотношение, или
б) 30 000 работници и служители, наети на работа по трудово правоотношение, във всички членове на работодателската организация;
2) има организации на работодателите в повече от една пета от отраслите, определени от МС, с не по-малко от 10 членове;
3) има местни органи в повече от една пета от общините в страната и национален ръководен орган. Наименованието на националния ръководен орган, неговият състав, избор, мандат, правомощия и т.н. се уреждат в устава на съответната организация на работодателите. Този орган осъществява дейността на организацията на работодателите на национално равнище, както и участва в националните органи за тристранно сътрудничество, ако организацията е призната за представителна;
4) има качеството на ЮЛ, придобито по реда КТ най-малко две години преди подаване на искането за признаване на представителност. Посочените четири критерия трябва да са налице кумулативно. Качеството на представителност се признава от МС. МС съгласно с КТ определя реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите при спазване на следните принципи:
а) равнопоставеност при преценка на критериите за представителност и на наличието на социален мандат;
б) прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност;
в) гарантиране истинността на първичната информация; г) взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност.

В зависимост от резултатите от извършваните проверки за установяване наличието или отсъствието на критериите за представителност МС приема решение, с което:
а) признава за представителна на национално равнище организацията на работодателите;
б) отказва да признае за представителна на национално равнище организацията на работодателите;
в) потвърждава представителността на национално равнище на организацията на работодателите;
г) отказва да потвърди представителността на национално равнище на организацията на работодателите.

Отказът на МС да признае или да потвърди представителността на национално равнище на организацията на работодателите може да се обжалва от нея пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на решението на МС. Законодателят установява четиригодишен срок на пред-ставителността на национално равнище на признатите вече от МС организации на работодателите.