11. Финансов и бизнес риск

Финансовия риск зависи от дела на дълга в целия капитал на фирмата. Акционерите носят общия бизнес риск за всички активи на фирмата и допълнителен риск от използването на заеми при формиране на нейния капитал. Този допълнителен риск, наречен финансов, е породен от обстоятелството, че разходите на фирмата за плащане на лихвите и погашенията по нейния дълг са фиксирани. Колкото по- висок е делът на дълга, толкова по- голяма е вероятността да възникнат затруднения при облужване на дълга.
Фирмената стойност на капитала е възможната му стойност за съществуващите активи на компанията. Тя служи и за оценяване на новите активи имащи същия риск. За целта се използва бета на всички активи.
Финансовият риск може да бъде определен като разлика между бета на актива и бета на акциите на фирмата. Извод : Увеличението на дела на дълга и на финанасовия риск изцяло се отразява на пазарния риск и на нормата на възвръщаемост на акциите, но не влияе върху пазарния риск и възвръщаемостта на общите активи на фирмата. С други думи финансовият риск се понася само от акционерите.

Рискът и съотношението между постоянните разходи и стойността на активите
Увеличаването на дела на постоянните разходи ще води към нарастване на пазарния риск на акциите на фирмата. Едновременно ще се променя и пазарния риск на активите, доколкото в случая субект на постоянните и променливите разходи на фирмата са единствено нейните акционери.
Изводът е, че инвеститорите като купуват акции, следва да отчитат не само дела на дълга, но и % на постоянните разходи към общите активи на фирмите.

Разлики между капиталовото бюджетиране и финансиращите решения
Финансиращите решения са с по- ниска степен на завършеност, което възможност да се коригират например чрез замяна на един вид ценни книги с други или чрез допълнително емитиране на нов вид ценни книги.
Конкуренцията на финансовите пазари е изключително силна и поради това на тях е много по- трудно да се реализират големи печалби или загуби от умни или необмислени операции в сравнение с продуктовите пазари. На продуктовите пазари фирмите успяват да реализират множество проекта с положителна ННС посредством идентифициране на незадоволено търсене, създаване на бариери пред навлизане на нови конкуренти, разработване на нов продукт или производство на нов продукт на по- ниска от конкурентите цена.
Съществуват следните възможности за генериране на стойност чрез финансиращи решения
• Заблуждаване на инвеститорите;
• Свиване на разходите
• Създаване на нов вид ценна книга
Смята се, че разгледаните начини за създаване на стойност чрез финансиращи решения могат да имат положително влияние само в кратък срок. В по- дългосрочна перспектива под действие на силната конкуренция цените на ценните книжа достигат своята истинска стойност. Истинската стойност е тази, при която цената на ценната книга отразява цялата достъпна за инвеститорите информация в момента.