10. Представителни организации на работниците и служителите.

Разпоредбите на КТ установяват критериите за признаване на представителни органи-зации на работниците и служителите (синдикалните организации) на национално равнище, а именно членски състав, числен състав на организациите по отрасли, организационни структури и качеството на ЮЛ.
За представителни организации на работниците и служителите на национално равнище се признават организациите, които имат:
1) най-малко 50 хиляди членове;
2) най-малко 50 организации с не по-малко от 5 членове в повече от една трета от отраслите, определени от МС;
3) местни органи в повече от половината общини в страната и национален ръководен орган. Наименованието на националния ръководен орган, неговият състав, избор, мандат, правомощия и т.н. се уреждат в устава на съответната синдикална организация. Националният ръководен орган осъществява дейността на организацията на работниците и служителите на национално равнище и участва в националните органи за тристранно сътрудничество;
4) качеството на ЮЛ, придобито по реда на КТ най-малко две години преди подаване на искането за признаване на представителност. Посочените четири критерия трябва да са налице кумулативно.
МС съгласно с КТ определя реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите при спазване на следните принципи:
а) равнопоставеност при преценка на критериите за представителност и на наличието на социален мандат;
б) прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност;
в) гарантиране истинността на първичната информация;
г) взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност. Организациите на работниците и служителите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от МС за срок от четири години.

В зависимост от резултатите от извършваните проверки за установяване наличието или отсъствието на критериите за представителност МС приема решение, с което:
а) признава за представителна на национално равнище организация на работниците и служителите;
б) отказва да признае за представителна на национално равнище организация на работниците и служителите;
в) потвърждава пред-ставителността на национално равнище на организацията на работниците и служителите;
г) отказва потвърждаването на представителността на национално равнище на организацията на работниците и служителите. Отказът на МС да признае или да потвърди за представителна на национално равнище организация на работниците и служителите може да се обжалва от тази организация пред ВАС в 14-дневен срок от получа
ването на решението.