10. Метод на нетната настояща стойност

Основава се на изчисляването на настояща стойност на генерираните бъдещи парични потоци в резултат на направената инвестиция. С изискуемата норма на възвръщаемост се дисконтира нетния паричен потк, включващ нетната печалба и амортизационните отчисления.
В общия случай на ННС на 1 инвестиция съществуват следните възможности:
• ННС > 0 – съвкупния резултат от инвестицията е повишаване благосъстоянието на фирмата, а от там и на нейната стойност, т.е. вложението е финансово изгодно;
• ННС = 0 – резултатът е равносилен на това, че реалната възвръщаемост от инвестицията е равна на изискуемата възвръщаемост( риск);
• ННС< 0 – инвестицията не е изгодна и е по- добре да се потърси друга алтернатива за инвестиране.
Изберета тази, чията ННС е най- голяма.

Метод на вътрешната норма на възвръщаемост
Вътрешната норма на възвръщаемост е този % при който нетната настояща стойност на инвестицията е = 0. Вътрешната норма на възвръщаемост може да се изчисли по няколко възможни метода, като най- удобен за ползване е методът на линейната интерпулация: да се намери такава норма на дисконтиране при която ННС е положителна и друга при която тя е отрицателна.

Срок на откупуване на инвестицията
Срокът на откупуване е периодът на изплащане на осъщественото капиталовложение. Той настъпва в годината, в която сумата от настоящите стойности на генерираните парични потоци се изравни и стане по- голяма от сумата на направените инвестиции. Това обаче не винаги е еднократен процес.

Индекс на рентабилността
Индекса на рентабилността е отношението на сумата от настоящите стойности на генерираните нетни парични потици към сумата на настоящите стойности на направените инвестиции. Отправна точка при изчисляването на този метод е единицата. Ако реално получения резултат я надвишава, това означава, че дисконтираните постъпления от проекта са повече от реално инвестираните средства в него. Подобно капиталовложение е печелившо.

Влияние на инфлацията
Влиянието на инфлацията при капиталовото бюджетиране се отчита поради не еднаквото и не едновременно движение на цените на отделните стоки и услуги.
Влиянието на инфлацията може да се отчете като се изчисляват реални, съпоставими цени, зап-лати, лихвени %, норми за възвръщаемост и др.

Измерване на бета
Възникват известни затруднения. Едното е свързано с възможния субективизъм при сравняване на риска при различните фирми. Второто възниква при избора на бета коефициент във фирми с комбинирано производство.
Първото затруднение се преодолява въз основа на добро познаване на теорията, проницателност и стремеж към обективност. Възможно е и пряко изчисляване на бета коефициент за акциите на фирми които се котират на борсата.
Второто затруднение се преодолява като от справочниците се вземат величините на бета за отраслите към които се отнасят различните инвестиционни проекти на фирмата, и с тяхна помощ се изчислява изискуемата норма на възвръщаемост.