1. Понятие за конкуренция и конкурентно право. Система.

Система на конкурентното право. Конкуренцията е условие и от решаващо значение за съществуването и функционирането на всяка пазарна икономика. Осигуряването на свободата на стопанските субекти е предпоставка за икономическото интегриране на страните членки на ЕС. Една от основните политики която се провежда от основните дирекции се нарича конкуренция. Основните норми се съдържат в закона за защита на конкуренцията и се основават на първичното и вторичното право на ЕС. Първичното право са договорът за образуване на европейска икономическа общност, и сега договора за европейска общност ДЕО.
Вторичното право на ЕС са регламентите и директивите. Практиката на Съда на Европейската общност -СЕО е решаваща. Вторичното право на ЕС като регламент и директива са с различно действие спрямо правото и спрямо органите по правоприлагане на държавите членки. регламента има директен и пряк ефект. Българското законодателство не съдържа легално определение на конкуренция.
Конкуренцията е борба на доставчиците за стоки и услуги и най-малко един потребител.Основен принцип /постулат е за автономията на предприятието. Чрез конкуренцията да се подобрява правото на потребителя. Конкуренция е налице, тогава когато на пазара на определена стока или услуга има независимо предложение, като предложители или купувачи, доколкото те биха могли автономно да определят своето пазарно поведение и най-вече не са възпрепятствани при определяне на своето пазарно поведение от частно правно или нормативни актове.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ - Онези обществени отношения на свободното и добросъвестно съревнование между автономни стопански субекти търсещи или предлагащи ефективно или предлагащо определени стоки и услуги, при което те взаимно ограничават възможностите си едностранно да влияят върху условията на съответния пазар, при което те взаимно ограничават възможностите си едностранно да определят или да влияят върху условията на съответния пазар и се стимулират към организацията на стопанската си дейност водеща до оптимално повишаване на производителността, качеството и печалбата и са ориентирани към интересите на потребителите.

ВИДОВЕ КОНКУРЕНЦИЯ:
1. Конкуренция при търсенето и предлагането на стоки и услуги и от друга страна
предлагането им на пазара чл.1 ТЗ.
2. Реална и потенциална конкуренция в зависимост от ефективното участие или не
на съответния пазар.
3. Въз основа на спазване правилата на лоялната конкуренция. Разпределя се на
лоялна и нелоялна конкуренция.Законът насърчава лоялната конкуренция.

КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО е комплекс от правни норми които уреждат
обществените отношения свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната конкуренция в стопанската дейност. По този начин е определен ЗЗК – споразумения решения и съгласувани практики с които се ограничава конкуренцията, злоупотреба с господстващо положение и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Специфика на конкурентното право е два метода на регулиране.Конкурентното право урежда обществени отношения свързани между равнопоставени стопански субекти напр. предприятия в един картел. Налага се контрол от независим държавен орган, който за България е комисията за защита на конкуренцията. Субектите на конкурентното право дава основание да се обособи конкурентното право. Това са адресатите на нормите, които регулират отношенията между предприятията във връзка с конкуренцията, както и статуса на комисията за защита на конкуренцията и други субекти каквито са органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и физическите лица.

СИСТЕМА НА КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО:
Включват се нормите относно статуса, компетентността , производството на КЗК
КЗК -Комисия за защита на конкуренцията и уредбата на санкционната система.
2. Норми, които уреждат контролната система и използването от страна на
предприятията на непозволени средства в конкуренцията. Всички онези норми отнасящи се до нелоялната конкуренция
3. Правната уредба на механизмите срещу ограниченията на конкуренцията и
хипотезите при които тези механизми могат да въздействат върху конкурентната среда. Тук се включва антимонополното тяло. Това е както забраната, така и санкционирането на онези случаи, които законът определя с господстващо и монополно положение. Тук се включват и нормите относно ограничаване и контролиране на стопанските субекти да придобият такова положение чрез концентрация на дейността си. Това поведение на концентрация или деконцентрация става чрез формите на вливания или поглъщания. Институт на вливания, института на търговската несъстоятелност.