Международно трудово право 2021

Лекции по международно трудово право
Съдържание:

1. Възникване на международното трудово право
2. Международното трудово право-дело на международните организации. Ролята на МОТ
3. Предмет и функции на международното трудово право
4. Източници на международното трудово право: Устав на МОТ, конвенции и препоръки на МОТ, основни принципи и норми за закрила на труда
5. Източници на международното трудово право: актове на ООН, СЕ и ЕС
6. Международноправна уредба на синдикалната свобода
7. Международноправна уредба на забраната на принудителния труд
8. Международноправна уредба на забраната на дискриминацията в заетостта и професиите
9. Международноправна уредба на политиката на заетост, правото на труд и настаняването на работа
10. Международноправна уредба на работното време и седмичните почивки