Международно-правна закрила на интелектуалната собственост 2021

Лекции по Международно-правна закрила на интелектуалната собственост / МЗИС /
Съдържание:

1. Същност на интелектуалната собственост и нейното място в националната правна система. Нематериална природа на обектите на интелектуалната собственост.
2. Възникване и развитие на международната закрила на интелектуалната собственост.
3. Източници на международно-правната закрила на интелектуалната собственост. Световна организация за интелектуална собственост.
4. Патентоспособно изобретение. Производство в Патентното ведомство по издаване на патент. Правна същност на патента. Прекратяване действието на патента.
5. Общ преглед на водещите патентни законодателства – Германска, Романска, Британска и Американска патентна система.
6. Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост – обща характеристика. Принципи.
7. Договор за патентно коопериране – обща характеристика. Процедури.
8. Общ преглед на законодателството на Европейския съюз – международни договори, роля на Съда на ЕО.
9. Европейска патентна конвенция – заявяване, издаване и действие на патента. Връзка между Договора за патентно коопериране и Европейската патентна конвенция.
10. Същност и функции на марките. Регистрабилност. Производство в Патентното ведомство по регистрация на марка. Съдържание на изключителното право върху регистрирана марка. Прекратяване действието на регистрацията.
11. Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокола към нея.
12. Правна същност на марката на Общността. Регламентация.
13. Упражняване на правата, произтичащи от марката на Общността. Процедури за установяване на нарушение върху правата на марка на Общността.
14. Промишлен дизайн - определение. Изисквания за регистрация. Процедура в Патентното ведомство по регистрация на промишлен дизайн. Съдържание на изключителното право върху регистриран дизайн. Прекратяване действието на регистрацията.
15. Хагска спогодба за международно депозиране на промишления дизайн.
16. Правна същност на дизайна на Общността. Регламентация.
17. Регистрабилност. Права, произтичащи от регистрацията. Обжалване на решенията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Нарушение на правата, произтичащи от регистриран дизайн.
18. Международна закрила на интегралните схеми. Договор на СОИС.
19. Спогодби за класификации на изобретенията, марките и промишления дизайн.
20. Международно-правна закрила на авторското право. Бернска конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуството – обща харектиристика.
21. Универсална конвенция за авторско право. Особености на англо-американското и континентално разбиране за авторско право.