9. Законов режим на имуществена разделност.

чл. 33-36 СК
Имуществена разделност – придобитото през време на брака както и придобитото преди сключване на брака имущество принадлежи само на името на своя титуляр, т.е. съпругът , който го е купил.
Този принцип се прилага без оглед на вида на субективното право. Ако съпрузите са придобили на името на двамата, възниква гражданска съсобственост. При режима на разделност всеки от съпрузите извършва действие на управление на своето имущество. Всеки свободно се разпорежда с правата, които притежава. Единственото ограничение за принципа на еднолично ограничение за семейно жилище.
Семейно жилище – §1 от ПЗР на СК – опира се на фактически критерий и няма нищо общо с титулярство на вещни права върху това жилище. Семейно жилище има винаги, когато има двама съпрузи. Жилище може да бъде и вила годна за целогодишно обитаване. Когато жилището е едноличен собственост на единия от съпрузите, при режим на общност, то закона не допуска собственика да направи действие на разпореждане с това жилище без съгласие на другия съпруг, а ако няма съгласие и от двамата съпрузи, то тогава се иска разрешение от РС.
Чл. 26 СК – сделката е нищожна ако липсва съгласие на съпруга несобственик и на РС. Няма прилагане по аналогия, защото имотът е личен и е под режима на разделността. Чл. 24, ал.4 СК
Чл. 322, ал.2 ГПК
С цел да не се допуска неоснователно обогатяване при действие на режима на разделността, разпоредбата на чл. 33 ал. 2 СК – прекратяване на брака по исков ред, поради разстройство всеки от съпрузите да има право да получи част от стойността от придобитото по време на брака от другия имущество, доколкото е допринесъл за него. Включват се вещи за лична употреба.
Тълкувателно решение 2/2001 г. ОСГК ВКС