9. Отговорност на нотариуса.

За поведението си във връзка с осъществяването на нотариалната дейност нотариусът може да носи различни видове отговорност, с оглед на обществената опасност:
– Наказателна – във всички случаи когато неговото действие или бездействие бъде квалифицирано като престъпление – уредена е в НК и НПК; в такива случаи нотариуса ще загуби нотариалната си правоспособност необратимо;
– Административно-наказателна – в предвидените случаи;
– По ЗННД – в него са уредени 2 вида отговорност :
1. Имуществена – уредбата е кратка и с препращаща норма;
2. Дисциплинарна – подробно уредена, но сбъркана от закона.

Имуществена отговорност – уредена е кратко и с препращане към гражданския закон – ЗЗД. По ЗЗД отговорността бива договорна и извъндоговорна, преддоговорна (по чл.12, ЗЗД), за вреди и т.н.
Според Димитров имуществената отговорност по ЗННД може да бъде и договорна и деликтна, тъй като нотариуса може да се намира в договорни отношения с увреденото лице, но може и да не се намира в такива. Държавата не носи отговорност за вреди причинени от нотариус по ЗОДВПГ, тъй като нотариусът не е държавен служител. Нотариусът отговаря за всички вреди, но до размера на удостоверявания материален интерес. Този интерес се определя от пазарната цена или данъчната оценка. Когато функциите на нотариус се изпълняват от Съдия по вписването отговаря държавата, тъй като той е държавен орган.

Дисциплинарна отговорност на нотариуса
Дисциплинарната отговорност по ЗННД може да бъде реализирана срещу нотариус или помощник-нотариус. Като основание за дисциплинарната отговорност се посочва виновно неизпълнение на задълженията по ЗННД или Устава на Нотариалната камара. Налице е една по-малка степен на обществена опасност.
Дисциплинарното производство се образува с решение на Съвета на нотариусите. То може да бъде взето служебно (по сигнал) или по искане на Министъра на правосъдието, но за началото на това производство винаги е необходимо решение на Съвета на нотариусите. Трябва да се образува своевременно, защото в противен случай може да не се реализира дисциплинарната отговорност на нотариуса поради изтекла давност – 6 месеца от откриване на нарушението, но не по късно от 2 години от извършването. Закона уточнява, че то се смята за открито от момента, в който Министъра на правосъдието или Съвета на нотариусите е узнал за нарушението.
След като се вземе решението за откриване на дисциплинарно производство се уведомява нотариуса, който в 7 дневен срок може да даде писмени обяснения. След този срок всички материали, цялата преписка се изпраща на Дисциплинарната комисия и по-точно на нейния председател. Председателят назначава 3 членен Дисциплинарен състав, в който влизат председател и 2 членове на Дисциплината комисия.
Законът изисква бързина на производството – предвижда се, че в 1 месечен срок трябва да се вземе решение по случая. Провеждат се заседания, които са принципно при закрити врати – участват само председателя на Съвета на нотариусите, нотариуса и представител на Министъра на правосъдието (само тогава, когато производството е образувано по искане на Министъра на правосъдието).
Допустими са всички доказателствени средства – няма ограничение във вида им – могат да бъдат и писмени и устни.
Дисциплинарният състав взема решение след тайно съвещание, с мнозинство. Той може да:
1. Да констатира, че няма дисциплинарно нарушение;
2. Да констатира, че има дисциплинарно нарушение и да наложи дисциплинарно наказание измежду предвидените в член 75, ал.1 ЗННД 4 вида наказание:
- порицание;
- глоба – от 100 до 1000лв;
- предупреждение за лишаване от правоспособност;
- лишаване от правоспособност за срок от 3месеца до 5 години.
Решението на Дисциплинарната комисия може да се обжалва от нотариуса, от Съвета на нотариусите, както и от Министъра на правосъдието когато производството е образувано по негово искане пред Върховния Касационен Съд. Като първа инстанция в съдебното производство действа 3 членен състав на ВКС. Решението на 3 членния състав подлежи на касационно обжалване пред 5 членен състав на ВКС, чието решение е окончателно.
От 2003г. се предвижда заличаване на дисциплинарното наказание след изтичане на определен срок:
- при наложено наказание порицание – с изтичане на 1 година от налагане на наказанието;
- при наложено наказание глоба – 2 години от плащането или принудителното събиране на глобата;
- при наложено наказание предупреждение за лишаване от правоспособност – 3 години от налагане на наказанието;
- при наложено наказание лишаване от правоспособност – 5 години от изтичане на срока на наказанието.
Инспектор нотариус
С новата глава от 2003г Контрол върху дейността на нотариусите Министъра на правосъдието има контролни правомощия по отношение на дейността на нотариусите и Съвета на нотариусите. Уредени са проверки, които могат да се извършват с помощта на инспектор – нотариуси. Това са членове на Нотариалната камара, които трябва да имат 10 години юридически стаж, от които най-малко 3 години нотариален стаж. Избират се от Регионалните колегии на Нотариалната камара (образувани са към всеки апелативен съд). След което се съставя списък, който се предоставя на Министъра на правосъдието. Когато има сигнал, подаден до Министъра на правосъдието инспектор нотариусите извършват проверка и съставят доклад, в който се установява или не нарушение.

Нотариални такси


Глава 7; легалната дефиниция в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗННД – Нотариална такса е възнаграждението, което се заплаща на нотариуса за извършването на услуга.
Общи положения – задължението за плащане на нотариална такса възниква когато има извършено нотариално производство или друго действие от нотариуса, за които закона предвижда заплащане на нотариална такса.
От кого се плаща – задължение за плащане на нотариална такса възниква за лицето, което е поискало извършването на нотариалното производство или друго действие от нотариуса – това е лицето, за което ще настъпят благоприятните последици от извършване на исканото действие. Ако искането към нотариуса за извършване на нотариалното производство е от повече от 1 лица възниква пасивна солидарност за плащането на таксата.
На кого се плаща – хипотези:
– На нотариуса, в чиито служебни архиви е отбелязано извършването на действието.
– Нотариалната такса се внася в общинския бюджет, когато действието е извършено от органи на местната администрация.
– Нотариалната такса се внася в държавния бюджет, когато действието е извършено от съдия по вписванията, включително и при заместване на нотариус и когато действието е извършено от български дипломатически и консулски представители в чужбина.
Кога се дължи нотариална такса – падежа:
– Нотариална такса се дължи към момента на извършване на нотариалното действие
– Изключения:
1) Обстоятелствена проверка – в този случай нотариалната такса се плаща предварително.
2) Нотариусът може да поиска част от дължимата такса предварително.
Доказване на нотариалната такса – поначало изпълненията на задълженията се доказва с разписка. Тук законът изисква сметка – в 2 или 3 екземпляра. Въз основа на сметката може да се издаде изпълнителен лист срещу неизпълнилия задължението.
Видове нотариална такса:
1. Обикновени и пропорционални;
2. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи и допълнителни нотариални такси.
Всички те са определени в закона, а конкретно размерите и начина за изчисляване са установени със специална Тарифа – тя се приема от Министерския съвет по предложение на Министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара.
Обикновени такси са тези, които имат точно определен размер и не зависят от някакви други обстоятелства – размера им е твърдо установен и не се променя и не зависи от нищо.
Пропорционалните такси са променливи по размер и винаги зависят или от удостоверявания материален интерес или от изразходваното време на нотариуса. Условно се делят на :
– пропорционални нотариални такси според удостоверявания материален интерес – изчисляват се като % от този интерес. Има максимален размер, който не може да се надхвърля. Има два вида критерий за определяне на удостоверявания материален интерес:
а. Общи – това са пазарната цена и данъчната оценка (чл.96 ЗННД). Често пазарната цена се заменя от данъчната оценка поради недостатъците при определянето й.
б. Особени – при сделки с Моторни превозни средства – това е застрахователната стойност на автомобила. При сделки с търговско предприятие интересът се определя от балансовата стойност на дълготрайните материални активе за последните 3 месеца. При продажба на наследство критерий е пазарната цена на включеното в наследството недвижимо имущество.
– пропорционални нотариални такси според изразходваното време на нотариуса – обикновено това време се уговаря между страните. Тази такса не е за извършена нотариална дейност. Може да бъде най-различна дейност – по консултации, по снабдяване с документи и други, уговаря се между страните. Такса не се дължи за устна консултация, ако е във връзка с таксувано вече действие.
Такса за изготвяне и проверка на документи
Изготвяне на документ (чл. 22) – това може да бъде проект на Нотариален акт или друг документ. Но това не е нотариална дейност. Размерът на таксата за изготвяне на този документ е равен на таксата за извършваното нотариално действие (ако се изготвя проект на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот таксата се определя като за удостоверяване на покупко-продажба на недвижим имот).
За проверка на документ – когато имаме изготвен вече проект на документ и лицето иска от нотариуса да провери проекта предварително. Таксата е равна на ½ от нотариалната такса за извършването на съответното нотариално производство. Ако това производство се извърши в 1 месечен срок се дължи ½ от съответната нотариална такса.
Допълнителни нотариални такси – дължат се за действия, които са извършени извън нотариалната кантора, в извън работно време, почивни или празнични дни – но не всички нотариални производства могат да се извършат така. Дължи се ½ от таксата за нотариално удостоверяване. В Тарифата се прави разграничението, че ½ се дължи ако са налице и двете предпоставки – извън нотариалната кантора и в извънработно време, а ¼ ако е налице само едната предпоставка – извън кантората или в извън работно време.