7. Нотариални функции на лица, които не са нотариуси. Съдия по вписванията.

В ЗННД са посочени 3 хипотези:
1. Нотариални функции на органи на съдебната власт – съдия по вписването – може да извършва нотариални производства, когато в определен район на действие няма нотариус. Ако в съответният районен съд няма съдия по вписванията, същите функции могат да се изпълняват от съдия-изпълнител или районен съдия. Компетентност:
- Съдията по вписването извършва едно нотариално производство – производство по вписване, отбелязване и заличаване в книгите по вписванията;
- Справки по книгите за вписванията, както и различни удостоверявания по тези справки.
Когато в района няма нотариус, съдията по вписването може да извършва всички нотариални действия – притежава пълна нотариална компетентност. Съдията по вписването може да замества нотариуса при неотложни нотариални действия в случай, че няма кой да го замества.
2. Нотариални функции на органи на местната администрация – за тях възниква нотариална компетентност, когато в съответното населено място няма нотариус и няма районен съд. В зависимост от това дали населеното място е общински център или не има 2 хипотези:
- Ако населеното място е общински център нотариална компетентност възниква за кмета, заместник-кмета и секретаря на общината;
- Ако населеното място не е общински център нотариална компетентност възниква само за кмета.
Тези лица притежават ограничена нотариална компетентност:
а) Могат да извършват удостоверяване верността на преписи или извлечения от документи и книжа;
б) Удостоверяване на подпис или дата на частни документи, които не подлежат на вписване и са едностранни актове.
3. Нотариална компетентност на български дипломатически представители и консули в чужбина. Тези лица придобиват нотариална компетентност от момента на придобиване на съответното качество. Нотариалната им компетентност е ограничена, но по-голяма от тази на органите на местната администрация:
- Удостоверяват верността на преписи или извлечения на документи и книжа предоставени от български граждани;
- Удостоверяване на дата, подпис или съдържание на частни документи, които не подлежат на вписване и се предвижда да произведат действие на територията на Република България;
- Нотариални завещания.