6. Лични отношения между съпрузите.

чл. 13-17 СК – пълна приемственост с досегашния СК
Обща характеристика – Сключване на брака- правопораждащ ю. факт, от който възникват отношения между съпрузите. Сложно двустранно правоотношение. Поражда множество права и задължения, които имат относителна самостоятелност в смисъл, че подчинени са на различен правен режим. В зависимост от упражняване на тези права те могат да получат парично оценима имуществена облага или да задоволят свой неимуществен интерес, различаваме :
- Лични (неимуществени) права и задължения – блага, които не притежават икономическа, парична равностойност. Личен х-р има правото и задължението на съпруга да зачита.... чл. 16, чл. 14, правото на съпруга на избор на професия, на свободен избор на личността и др. Възникват автоматично по силата на закона от момента на сключване на брака. За разлика от имуществените при личните отношения закона не предвижда възможност за исков процес Предмет на брачен д-р не могат да бъдат неимуществени права и задължения. Законодателят не може да приложи друг модел, освен рамковия. Имат особена ю. природа, която ги лишава от позитивно-правна регламентация, както и при неизпълнение да се търси ю. отговорност.
ИЗВОД : При неизпълнение, личните права и задължения не могат да бъдат защитени с иск за реално неизпълнение чл. 79 ЗЗД и принудително изпълнение по чл. 527 ГПК. В преобладаващите си част неимуществените права и задължения могат да се изпълняват само доброволно. Неизпълнение на личните задължения на единия брачен партньор не освобождава другия брачен партньор да не изпълнява своите задължения по брачния договор.
Правните разлика се основава на дълбокото и непоправимо разстройство на брака като основание за прекратяване на брака с иск по чл. 49, ал. 1.
Напротив за разлика от личните права и задължения имуществените права и задължения дават възможност на съпрузите да реализират парично неоценима икономическа облага.
Правната рамка на личните отношения се основава на два основни принципа: равенство чл. 13 и взаимността в отношенията им.
- Имуществени права и задължения - предмет – прехвърлими, наследими , права и задължения.