6. Помощник-нотариус. Заместване на нотариус. Преместване на нотариус.

Помощник-нотариус

Помощник-нотариуса е лице, което притежава нотариална компетентност, но според закона тя е ограничена и несамостоятелна. Помощник-нотариуса може по указания на нотариуса да извършва определени нотариални производства. Той черпи своите правомощия от тези на нотариуса, който отговаря за действията на помощник-нотариуса като за свои.
Извън компетентността на помощник-нотариуса са:
– не може да удостоверява сделки с вещни права върху недвижими имоти;
– не може да удостоверява право на собственост;
– не може да извършва нотариални завещания;
– не може да извършва договорни ипотеки.
Помощник-нотариуса се избира от нотариуса (може да има най – много един). Отношенията между нотариуса и помощник нотариуса се уреждат с договор – най-често трудов договор, но се случва да бъде и граждански или за поръчка.
След като си избере помощник, нотариусът подава заявление до Съвета за нотариусите. Това е същото заявление, което се подава за вписването на нотариуса – подписва се от двамата.
За помощник-нотариуса за валидни всички изисквания по чл.8 и чл.9 от ЗННД с изключение на 2:
– Изискването за 3 години юридически стаж;
– максимална възраст 60 години.
След вземането на решението от Нотариалната камара, помощник-нотариуса полага клетва и подписва клетвен лист, аналогични на тези за нотариуса. След това се извършва вписването – за определн срок или безсрочно.
Помощник-нотариусът ползва архива на нотариуса, също както и печата. Когато се подписва, добавя уточнението, че е помощник.
Прекратяване правоспособността на помощник-нотариуса:
– прекратяване на договора;
– поставяне под запрещение – на нотариуса или помощник-нотариуса;
– смърт – на нотариуса или помощник-нотариуса;
– по писмено искане на помощник-нотариуса до Съвета на нотариусите;
– възникване на пречка или несъвместимост по чл.8 и чл.9 от ЗННД;
– налагане на дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност;
– с изтичане на срока;
– когато нотариуса загуби своята правоспособност, автоматично я губи и помощник-нотариуса.

Заместване на нотариус
Заместването не е представителство. Основания:
1. Когато нотариусът отсъства – не се намира в своя район на действие;
2. Когато е в невъзможност да изпълнява своите функции – тук се касае за външна причина. Без значение е къде се намира.
Хипотези на заместване:
1. Заместване от помощник-нотариус – допълнителни предпоставки:
- да има 3 години юридически стаж по чл.8, ал.3 ЗННД
- да е издържал изпит за заместване (аналогичен на конкурса за нотариус) пред 3 членна комисия.
Това заместване може да бъде с максимален срок от 2 години. Заместването се вписва. Помощник-нотариусът при заместването има пълна нотариална компетентност. Относно използването на чуждия архив и печат – при подписване се отбелязва „по заместване“.
2. Заместване от друг нотариус – този друг нотариус трябва да е от същия район на действие.
Когато се замества от друг нотариус отношенията между тях се уреждат с договор – продължителността, възнаграждението, други важни обстоятелства. Максималния срок е 2 години. Няма пречка заместването да е безвъзмездно, но при всички случаи трябва да се уреди с договора. Факта на заместването се вписва, както и от кой нотариус и за какъв срок.
Заместващия нотариус използва чужд архив и той трябва да му се предостави. Използва обаче своя печат и при подписване се отбелязва, че е по заместване.
3. Заместване от съдия по вписването – когато не са възможни първите 2 хипотези.
Това е крайна възможност. В такъв случай нотариусът следва да се обърне към съдията по вписването и да поиска заместване. В молбата аргументира защо се налага да бъде заместен от съдията по вписването. Заместването от съдия по вписването е само за неотложни действия – необходимо е спешно да се изготви нотариално завещание например. При това заместване нотариалната такса се внася в държавния бюджет – заместваният нотариус не получава нищо.