5. Болестта като пречка за брака. Родството и осиновяването като брачни пречки.

чл. 7, ал.1, т.2 и 3 СК
чл. 7, ал. 1, т. 1 – поставяне под запрещение чрез съдебно решение

Пречки за брака – 2 категории:
1. Болести поставящи под пълно запрещение – относително трайно болестно състояние:
– слабоумие, олигофрения, дебилност, имбицилност;
- душевна болест - психопатии – те са по късно настъпили болести – шизофрения, деменция и др.
- клептомания, наркомания, патологичен алкохолизъм - не съставляват основания за поставяне под запрещение.
За да е налице брачна пречка тези категории трябва да са към момента на сключване на брака. наличието на болест се установява чрез медицинско освидетелстване.
Поставените под ограничено запрещение не са брачна пречка.
2. Сериозна опасност за живота и здравето – наследствени заболявания водещи до увреждане на поколението – спин, остри венерически болести, туберкулоза, проказа и др. заразни болести, които на осн. чл. 61, ал. 1 от ЗЗ подлежат на постоянно лечение и освидетелстване и са опасни за живота и здравето на другия съпруг. Придобит или вроден стерилитет не е брачна пречка.
чл. 7, ал. 1, т. 3 СК – тези болести не съставляват брачна пречка ако другия съпруг знае за тях.

Правни последици от напълно запретеното лице или страдащия. Брака е унищожаем, правото на иск е и в двамата съпрузи или прокурора. (чл. 47, ал.1, т. 4)
чл. 47, ал. 4 СК – иск се подава не по късно от 6 м. след оздравяването.
Родството и осиновяването като брачна пречка.
Забраните почиват на биологичните, нравствени и обичайни съображения при родството, а при осиновяването при нравствени съображения.
- Родство по права линия – налице е когато едно лице произхожда пряко или непряко от друго лице (чл.47, ал.1 СК) С оглед на това сключването на брак м/у тях е правна пречка. Не е от значение степента на родството.
- Родство по съребрена линия – връзката м/у две лица, които имат общ родоначалник без едното от тях да произлиза пряко и непряко от другото (чл. 74, ал. 2).
Посочените брачни забрани се отнасят както за случаите на брачно, така и за случаите на извънбрачно родство и за пълнокръвно и непълнокръвно родство.
Едноутробни – една обща майка
Еднокръвни – един общ баща

Брачните забрани основани на кръвно родство по чл.7, ал.2, т. 1, 2 запазват действието си и в отношенията си на пълно осиновяване на дете по чл.101 и неговите рождени родители по произход. Не съществуват брачни връзки основани на родство м/у доведени и заварени деца на двама съпрузи. Тези деца се намират по отношение на сватство пом/у си от втора степен(чл.76, ал.3). Няма пречка и на брак м/у доведено или заварено дете на майката или бащата. Няма пречки в отношенията м/у настойник – поднастоен, попечител – подпечен. Няма пречки м/у детето и лицата от приемното семейство по чл. 31 и сл. от Закона за закрила на детето.
При чл. 102(непълно осиновяване) има пречка само м/у осиновителя и неговите роднини, но не и м/у нея и него.

Унищожаем е брака при нарушаване на бр. закони. Няма предвиден срок за допускане на иска.