5. Загубване и възстановяване на правоспособност на нотариус.

Загубване:
1. Доброволен отказ – отказ от правоспособност, който е адресиран до Съвета на нотариусите, в обикновена писмена форма, без да е необходимо да е мотивиран.
2. Смърт и поставяне под запрещение;
3. Възникване на пречка или несъвместимост по чл.8 и чл.9 – Но! Навършването на 60 годишна възраст не е основание за загуба на правоспособност.
4. Лишаване от правоспособност като дисциплинарно наказание, наложено от Съвета на нотариусите.
Тези основания настъпват като факти, но правоспособността не се губи автоматично.
Последици:
1. От момента на настъпване на което и да е от основанията, нотариусът не може да извършва каквото и да е нотариално производство, в противен случай то е нищожно;
2. Служебния архив се запечатва, реално се запечатва и нотариалната кантора;
3. Архивът се предава на друг нотариус от същия район или на съдията по вписванията (става част от техния служебен архив);
4. Заличаване – отбелязване на основанието за загубване на правоспособност, датата и на кого е предаден архива.
Принцип в нотариалното право е, че загубена правоспособност не се възстановява. Като изключение от този принцип законът сочи 2 случая:
– Когато нотариалната правоспособност е загубена поради несъвместимост с чл.9, ал. 1, т.1.
– Когато нотариусът е бил наказан с дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност за срок от 3м. до 5г.
Подава се заявление за възстановяване в едномесечен срок (преклузивен). Ако предпоставките са налице, Съвета на нотариусите взема решение за възстановяване, отбелязва се решението в регистъра и се връща архива от този, в който се намира.