4. Източници на международното трудово право: Устав на МОТ, конвенции и препоръки на МОТ, основни принципи и норми за закрила на труда

Уставът на МОТ е многостранен международен нормативен договор. Но той не е обикновен, а основополагащ многостранен международен нормативен договор. Той е конституцията на МОТ, т. е. международен договор, който учредява МОТ като постоянна международна организация и съдържа основните правни правила за неините цели, органи, структура и дейност. Това определя неговата двойствена (двояка) правна природа на конститутивен — учредяващ МОТ акт, и на регулативен акт, уреждащ нейните основни прдвила за целите и дейността й.
Посочената двояка правна природа на УМОТ повишава неговата роля на източник на международното трудово право. Той съдържа основните правила за нормотворческата дейност на МОТ и реда за приемането на конвенциите и препоръките като източници на „текущото" международно трудово право.
УМОТ като източник на международното трудово право се характеризира със своята стабилност. От приемането му на 12 април 1919 г. Досега той е претърпял 6 влезли в сила изменения. Една част от тези изменения се отнасят-до измененията на чл. 7 УМОТ — за определяне на числения състав на Административния съвет, поради нарастващия през годините брой на държавите-членки на МОТ.

Конвенциите и препоръките са актовете, в изработването и приемането на които се осъществява нормотворческата дейност на МОТ. Те не само запълват нормотворческата дейност на МОТ, "но заемат централно място и сред източниците международното трудово право. По големия си брой (182 конвенции и 190 препоръки до края на 1999 г.),-.по широтата на въпросите, които уреждат, по нивото на закрилата, което предоставят, по универсалния характер на нормите, които съдържат, те са основният източник на съвременното международно трудово право и определят неговия облик. Съвременното международно трудово право дължи на тях
не само своето възникване, но и в продължение на 80 г. от създаването на МОТ — и своето развитие и обогатяване.
Същност. Международните трудови конвенции и препоръки са актове, приети от Международната конференция на труда. В подготвителните работи по създаването на МОТ през 1919 г. отначало е било предвидено само приемането на конвенции. Приемането й на препоръки е било решено в края на заседанията на Комисията по международно трудово законодателство като компромисно предложение, направено от британската делегация, за да се помирят двете крайни позиции — на френската и италианската делегация, които са предлагали MKT да приема само конвенции, подлежащи на пряко прилагане от държавите-членки на МОТ, и предложението на американската делегация — MKT да приема само препоръки, които нямат задължителен характер .
Конвенциите и препоръките са два самостоятелни и различни вида актове на МОТ, чието приемане е изрично предвидено в чл. 19 УМОТ. Между тях има както общи черти, така и съществени различия.