4. Права и задължения на нотариуса.

Правата и задълженията на нотариуса по принцип са част от нотариалната правоспособност.
Но:
1. Те не са свързани с нотариалната му компетентност;
2. Тези права и задължения в някои отношения са принципи на нотариалното право;
3. По отношение на Правата – всички са уредени в закона, но някои от тях произтичат пряко и непосредствено от закона, а други (чл.22) са признати от закона, но основанието за възникването им е договор;
4. Поначало всички права и задължения възникват с възникването на правоспособността на нотариуса и се прекратяват с нейното прекратяване, но някои възникват преди това (задължението за застраховане) и не се прекратяват с прекратяване на правоспособността (задължението да се пази служебната тайна);

ПРАВА:
1. Право на независимост – чл. 17;
2. Право на съдействие – задължение за всички лица да оказват съдействие;
3. Право на достъп по административни и съдебни служби;
4. Право на срещи насаме – не е абсолютно, защото ако лицето иска да присъстват трети лица е допустимо;
5. Неприкосновеност на служебния архив на нотариуса – съществуват и 2 изключения:
- може по силата на закона да се осигури достъп на определени лица;
- по волята на нотариуса;
Тези лица са задължени да пазят професионална тайна, при условията, установени за самия нотариус;
6. Право на сдружаване – по чл. 34А – законът им признава това право при условията на гражданското дружество по ЗЗД;
7. Нотариусът може (чл. 22):
- да дава консултации (писмени и устни);
- да изготвя и проверява проекти на документи;
- да снабдява страните с документи и книжа, които са им необходими;
- да посредничи между страните;
- да е изпълнител на завещание;
- да е управител на имущество.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. За съдействие – основно и водещо;
2. За безпристрастност – чл. 23;
3. За опазване правата и интересите на страните – чл. 25;
- да упътва страните;
- да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици;
- да не допуска пропуски;
- да представи на съдията по вписванията книжата, подлежащи на вписване;
- да предостави банкова сметка, по която да се извършват плащания в определени случаи;
4. Професионална тайна:
- задължение да не се разгласяват факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на служебните задължения;
- да не се облагодетелства нотариуса или трети лица, за сметка на наученото.
5. Задължение за застраховане по чл.30;
6. Задължение за социално осигуряване;
7. Задължение да води счетоводство;
8. Задължение за вноски в нотариалната камара – 3 вида:
- встъпителна (еднократно);
- годишна (ежегодно);
- допълнителна;
Определят се от Общото събрание на Нотариалната камара. Решението за определяне на встъпителната и годишната вноска се взима с обикновено мнозинство, а за допълнителните – с квалифицирано;
9. Задължение за спазване на професионалната етика и опазване престижа на професията.