3. Условия и пречки за брака.

Условията представляват законовите изисквания, т.е. материално правните изисквания за валидност на брака – чл. 6 – чл. 7 от СК.
Правните последици от тяхното нарушаване водят до унищожаване – чл. 47 – 48 СК.
Условията и пречките не трябва да се смесват с елементите на брачната връзка.
чл. 4, 5, 10, 11 от СК – елементи от фактическият състав на брачната връзка. Те се отнасят до самата форма на действителност, до реда на извършване на бракосъчетанието. Нарушаването води до нищожност на брака, той е несъществуващ( по исков ред – чл. 318 ГПК)
Ако се сключи брак при спазване на условията по чл. 4 и чл. 6 или ако е сключен при заплашване, брака е сключен но е унищожаем. Начина да се реагира е с конститутивен иск, а не с установителен. Броя на условията и пречките са установени в закона във формален смисъл, т.е. със закон и с акт на НС.
чл. 46, ал.3 КБ – формата, условията и реда са установени със закон.

I. Условията са свързани с 4 групи признаци:
1. Възраст – навършено брачно пълнолетие;
2. Необвързаност с друг брак;
3. Липса на определени правно релевантни болести;
4. Отсъствие на кръвно родство
Нарушаването на тези брачни условия има за последица унищожаването на брака. В някои случаи се санира, но има и безсрочно унищожаване на брака.
Съзнателното укриване на брачна пречка е наказуемо по НК.

II. Видове условия и пречки за сключване на брака:
1. Брачни условия и брачни пречки – чл. 6 и чл. 7 - систематично тълкуване. Условията за брак са положителни предпоставки, а брачните пречки са отрицателни предпоставки.
чл.6, ал. 1 – навършена 18 г. възраст
Пречки: - Свързаност с друг брак – чл. 7, ал.1, т. 1
- Поставяне под пълно запрещение – чл. 5, ал.1 от ЗЛС във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 2 от СК
- Лицата да не страдат от болест, която да представлява сериозна опасност за живота на поколението – чл. 7, ал. 1, т. 3
- Да не са роднини по права линия без ограничение в степента – чл. 7, ал.2, т. 1;
- Да не са роднини по съребрена линия – чл. 7, ал. 2, т. 2;
- Лицата м/у които осиновяването създава отношения на роднини по права линия, братя и сестри или по съребрена линия.
2. Брачни условия и пречки с оглед на персоналния обхват на правното действие:
- Абсолютни условия и пречки – тези, чието отсъствие прави едно лице юридически неспособно да сключи брак с което и да е лице. От тази категория са липсата на брачно пълнолетие или ненавършване на 16 г., пречки свързани със свързаност на лицето с друг брак, страдание на лицето от болести( чл. 6, ал.1, чл. 7, ал. 1, т. 1 СК)
- Относителни условия и пречки - правят негодно встъпването на лицето в брак с др. лице(чл. 7, ал. 2 СК)