33. Настойничество и попечителство.

Назначаване.
1. Хипотезите - чл. 153:
а) недееспособни, които се нуждаят от грижи:
- малолетни и непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение, лишени от родителски права;
- поставени под запрещение;
- на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ закрила по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците;
б) двете форми:
- настойничество - над малолетни и поставени под пълно запрещение;
- попечителство - над непълнолетни и поставени под ограничено запрещение.
2. Настойник и попечител по право - чл. 173:
- съпругът - от сключването на брака до прекратяването му. Ако е дееспособен;
- родителите - ако не са неизвестни, починали, лишени от родителски права и не са в състояние да ги упражняват;
- управителят на специализирана институция - на малолетни и непълнолетни с неизвестни родители, настанени в институцията.
3. Състав:
- настойнически съвет - настойник, заместник-настойник и двама съветници - чл. 156;
- попечител и заместник-попечител - чл. 157.
4. Пречки за изпълнение на длъжностите - чл. 158:
- абсолютни: недееспособност, лишаване от родителски права, осъждане за тежко умишлено престъпление;
- относителни - ако се прецени, че лицата не са в състояние да изпълняват функциите поради различни причини (напр. болест, алкохолизъм, неморален живот, користно поведение, противоречие с интересите на недееспособния).
5. Превантивни мерки:
- задължение за уведомяване на органа по настойничество и попечителство - за длъжностни лица, обществени организации и граждани, на които е известна необходимостта от учредяване на настойничество/попечителство
- органът може да поиска от ДСП настаняване на детето в приемно семейство или в специализирана институция.

Права и задължения на настойника и попечителя:

- почетна дейност - изпълняват функциите безвъзмездно;
- не са носители на родителски права и задължения, но поемат грижите по отношение ненавършилите пълнолетие. Основното задължение е същото - за грижи и надзор. С по-ограничени правомощия от родителите.
1. Съвместно живеене - чл. 163:
- освен ако важни причини налагат постановеният под настойничество да живее другаде - напр. ако е настанен извън семейството;
- при отклонение - съдебно-административен ред за връщане.
2. Гаранции относно имуществото на поднастойния:
- съставяне на опис от органа по настойничество и по попечителство
- задължение за уведомяване на органа в месечен срок от придобиването на имущество на значителна стойност, за да бъде вписано в описа;
- задължение за внасяне на паричните средства на името на поднастойния в банкова сметка ;
- необходимост от съдебно разрешение при разпореждане с имущество и при теглене на суми
3. Заместване - чл. 169:
- от заместник - когато настойникът или попечителят е възпрепятстван да изпълнява функциите си или възникне противоречие в интересите. Заместването се постановява от органа, който преценява предпоставките;
- от особен представител, назначен от органа по настойничество и по попечителство в същите хипотези.
4. Прекратяване:
- при навършване на 14 г. (за настойничеството) или 18 г. (за попечителство);
- при осиновяване;
- при възстановяване на родителските права;
- при установяване на произхода;
- при отмяна на запрещението;
- при сключване на брак от непълнолетния.
5. Преминаване от настойничество към попечителство и обратно-чл. 172:
- при навършване на 14 г. възраст;
- при промяна на запрещението.

Контрол върху дейността на настойника и попечителя.
1. От настойническия съвет:
- даване на мнение: при разпореждане с имущество и теглене на суми; при даване на указания към настойника от органа по настойничество и по попечителство;
- задължение за уведомяване на органа по настойничество и по попечителство за неблагополучия при изпълнение на функциите;
- участие при приемане на годишния отчет на настойника.
2. Правомощия на органа по настойничество и по попечителство:
- изискване на отчет - чл. 171: 1) от настойника: годишен - до края на февруари; при освобождаване от длъжност; при поискване; 2) от попечителя - обяснение при поискване;
- отстраняване на нередности - чл. 171/3
- отстраняване на настойник или попечител и заместването му с друго лице - когато интересите на поставения под настойничество или попечителство налагат това (неизпълнение на задълженията или ако изпълнението им е крайно обременително).